Arcibiskup Graubner byl vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka


Zprávy z arcidiecéze, Zprávy z domova
Vloženo 05 Listopad 2008 15:51

U příležitosti řádového dne 28.10.2008 propůjčil prezident republiky Václav Klaus Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity, a lidských práv arcibiskupu olomouckému a metropolitovi moravskému, Mons. Janu Graubnerovi.

Jan Graubner se narodil 29. 8. 1948 v Brně. Dětství prožil ve Strážnici. V roce 1967 maturoval na strážnickém gymnáziu, odkud se pak hlásil do kněžského semináře a ke studiu bohosloví. Nebyl však přijat, protože neměl „dělnický původ". Pracoval tedy jako dělník v Závodech přesného strojírenství (ZPS) v tehdejším Gottwaldově. V následujícím roce už byl přijat na Teologickou fakultu a do Kněžského semináře v Olomouci.
Kněžské svěcení přijal dne 23. 6. 1973 v Olomouci z rukou biskupa - apoštolského administrátora Josefa Vrany. Po vysvěcení nastoupil do duchovní správy jako kaplan v nynějším Zlíně. Od října 1973 do září 1975 vykonával základní vojenskou službu. Po ní pokračoval v kaplanské službě ve Zlíně a od r. 1977 do 1982 ve Valašských Kloboukách. V roce 1982 byl jmenován administrátorem farnosti Vizovice, ve které setrval až do svého biskupského svěcení. Během této doby krátce spravoval mariánské poutní místo Provodov a farnost Horní Lhota u Luhačovic.
Papež Jan Pavel II. ho dne 17. 3. 1990 jmenoval světícím biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal - spolu s Mons. Josefem Hrdličkou - z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. ThDr. Františka Vaňáka dne 7. 4. 1990 a stal se jeho generálním vikářem. Po smrti arcibiskupa Mons. Vaňáka v září 1991 zvolil sbor konzultorů administrátorem olomoucké arcidiecéze Mons. Graubnera. Olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským ho jmenoval Svatý otec 28. 9. 1992.
Inaugurace - slavnostní uvedení do této služby - se konala v olomoucké katedrále svatého Václava dne 7. 11. 1992 za účasti téměř všech biskupů z Česko-slovenské federativní republiky a tehdejšího papežského nuncia arcibiskupa Giovanniho Coppy.
Za jeho episkopátu kanonizoval papež Jan Pavel II. v Olomouci 21.5.1995 společně blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavenou Zdislavu z Lemberka.
Arcibiskup Mons. Jan Graubner je v pořadí 69. biskupem a 14. arcibiskupem na Metodějově stolci v Olomouci a jeho biskupským heslem jsou slova Panny Marie v Káni Galilejské „Quod dixerit vobis, facite" - „Co vám řekne, učiňte" (Jan 2,5).
V současné době je předsedou České biskupské konference (ČBK). Je delegátem ČBK pro Charitu a misie, předsedou církevní komise pro jednání se státem.

Mons. Jan Graubner se zasloužil o navázání na tradici velehradských poutí při příležitosti svátku křesťanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje a v souvislosti se státním svátkem České republiky možnosti prožít slavnostní chvíle na Velehradě nejen věřícím, ale všem lidem dobré vůle. Projekt Dny lidí dobré vůle prezentuje charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla, jež vycházejí z hodnot, které k nám přinesli tito „apoštolové slovanských národů".
Od roku 1991 byl předsedou České katolické charity. Jednou z jeho iniciativ je také celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i zahraničí.
Je duchovním rádcem sportovní organizace Orel, která vychovává mladé lidi v duchu křesťanských hodnot.
V roce 2002 byl arcibiskupu Graubnerovi udělen Evropský prsten Dr. Aloise Mocka. Tato cena se uděluje jen osobnostem či institucím, jejichž působení stojí na evropských hodnotových představách o lidských právech, lidské důstojnosti a demokracii, a které se zasloužily o duchovní, kulturní, politické, hospodářské a společenské sjednocení Evropy v jejích nových geografických hranicích.
Ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů a Maltézskou pomocí inicioval největší setkání lidí žijících na vozíčku ve Střední Evropě.
V roce 2003 mu ministr obrany udělil záslužný Kříž I. stupně.
Pro sportovní novináře, fotbalové funkcionáře a pracovníky s mládeží inicioval konferenci na téma Etika a fotbal, na kterou přijeli nejen představitelé světového fotbalu, ale i kaplani zahraničních mužstev. Konference se zúčastnil také kardinál Bertone, státní sekretář Svatého stolce.
Mons. Graubner podnítil organizaci konference na téma Společenská angažovanost podniků v současné Evropě, které se zúčastnili představitelé akademického, ekonomického i politického sektoru zemí Evropy i USA.
Je předsedou Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci.
Arcibiskup Graubner je otevřený pro dialog mezi státem a církví, podporuje neziskové organizace, školství a rodinu jako základ zdravé společnosti.
Je autorem řady článků, publikací a knih jako např. Burcování, Co říkaly věci, Biřmovanci, Eucharistie, Jak si představuji farnost dnes, Zastavení u Betléma, Proste Pána žně, Duchovní obnova s Aničkou a Manželství.

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
Add to calendar

Sochy pro Velehrad

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu