Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Na Velehradě se setkali nemocniční kaplani z celé republiky

Ve dnech 29. září – 3. října 2013 se na Velehradě uskutečnilo již deváté formačně vzdělávací setkání pro pastorační pracovníky ve zdravotnických a sociálních službách, kterého se zúčastnilo přes 70 nemocničních kaplanů a zájemců o tuto službu, dobrovolníků v pastorační péči z celé České republiky i Slovenska. Akci pořádala Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pod záštitou Rady pro zdravotnictví ČBK a Arcibiskupství olomouckého, ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP v Olomouci a za účasti zástupců Centra pastorační péče diecéze Graz a Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha (Centra integrované onkologické a paliativní péče, držitele akreditace Evropské onkologické společnosti ESMO). Kromě kněží, řeholníků a řeholnic, laiků římskokatolické církve se odborného programu zúčastnili i nemocniční kaplani ze Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

První den setkání patřil duchovní obnově, kterou vedl P. Antonín A. Krasucki, OP, převor kláštera dominikánů v Praze. Ve svých promluvách se zaměřil na rozměr lásky, důvěry, vlídnosti a pochvaly ve službě nemocničního kaplana. „Dobrým slovem nebo gestem celý den zkrásní! „Člověče, mám tě rád!“ – říkej to dál slovy i beze slov, úsměvem, gestem smíření, stiskem ruky, slovem uznání, objetím. Říkej to dál tisíci malými pozornostmi, každý den znovu.“ Jeho slova účastníky oslovila, povzbudila a dala podnět k předsevzetí je uplatňovat v praxi.
Druhý den byl vyhrazen jednání výboru a zasedání valné hromady Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice. Po úvodním pozdravu biskupa-delegáta asociace Mons. Jana Baxanta seznámil její předseda MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik přítomné členy s návrhem na změny stanov. Poté biskupští vikáři přiblížili situaci v poskytování pastorační péče ve zdravotnických a sociálních službách na území jednotlivých diecézí. Nato sekretářka asociace PhDr. Marta Hošťálková, Th.D. prezentovala plán vzdělávacích aktivit pro nemocniční kaplany a zdravotníky na rok 2014 a logo Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice. V navazující diskuzi pak se hovořilo o zapojení dobrovolníků do pastorační péče a jejich spolupráci s nemocničními kaplany, s. Mlada referovala o vzniku o.s. Tobit, které vyvíjí činnosti směřující k podpoře pohřbívání plodů po potratu a mrtvě narozených dětí.

Další tři dny byly věnovány odbornému programu na téma
Orientace nemocničního kaplana v medicínských oborech a v lékařské a zdravotnické etice
.
Z medicínských oborů zazněly přenášky:
* Seznámeni se systémem zdravotnictví a zdravotní péče v ČR (Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.)
* Základy oboru vnitřního lékařství a psychické a sociální dopady na klienta, příp. rodinu a komunitu u vybraných interních onemocnění (MUDr. Yvona Hrčková)
* Základy oboru obecné a speciální chirurgie a psychické a sociální dopady vybraných onemocnění na klienta, příp. rodinu a komunitu (Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.)
* Základy oboru geriatrie a psychické a sociální dopady vybraných onemocnění na seniorskou populaci, příp. jejich rodinu a komunitu (MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.)
* Základy klinické (hemato)onkologie (MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. (jr.), MUDr. Jiří Minařík)
Propojení mezi tímto a následujícím blokem představoval příspěvek Sdělování diagnózy a role nemocničního kaplana od MUDr. Mgr. Marie Opatrné, Ph.D.
Z lékařské a zdravotnické etiky pak posluchači vyslechli příspěvky:
* Základy lékařské a zdravotnické etiky (Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.)
* Etická dilemata spojená se začátkem lidského života (PhDr. David Černý)
* Etická dilemata spojená se závěrem lidského života (Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.)
Specifiky etiky a supervizí nemocničního kaplana se ve svých referátech zabývali zahraniční hosté z Grazu: P. Mag. Bernd Oberndorfer a Dr. Maria Berghofer
Na přednášky navázaly bohaté diskuze nebo práce ve skupinkách, které byly věnovány etickým problémům ve zdravotnictví a podílení se nemocničního kaplana na jejich řešení:
* Etické problémy v psychiatrii (MUDr. Jitka Krausová, OV)
* Etické problémy intenzivní medicíny (ARO, JIP) (Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.)
* Etické problémy v onkologii a paliativní péči (MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D., ThDr. Miriam Prášilová, Ph.D.)
Příští velehradské, již desáté jubilejní, setkání proběhne na přelomu září a října 2014.

Duchovní obnova (P. Antonín A. Krasucki, OP)
Úvod
Láska
Důvěra
Vlídnost
Chvála

Přehled příspěvků

I. blok
Základy vybraných medicínských oborů
Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.: Seznámeni se systémem zdravotnictví a zdravotní péče v ČR

MUDr. Yvona Hrčková: Základy oboru vnitřního lékařství a psychické a sociální dopady na klienta, příp. rodinu a komunitu u vybraných interních onemocnění

Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.: Základy oboru obecné a speciální chirurgie a psychické a sociální dopady vybraných onemocnění na klienta, příp. rodinu a komunitu

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.: Základy oboru geriatrie a psychické a sociální dopady vybraných onemocnění na seniorskou populaci, příp. jejich rodinu a komunitu

MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. (jr.), MUDr. Jiří Minařík: Základy klinické (hemato)onkologie

MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D.: Sdělování diagnózy a role nemocničního kaplana

II. blok
Základy lékařské a zdravotnické etiky
Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.: Základy lékařské a zdravotnické etiky

PhDr. David Černý: Etická dilemata spojená se začátkem lidského života

Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.: Etická dilemata spojená se závěrem lidského života

III. blok
Etika nemocničního kaplana
P. Mag. Bernd Oberndorfer: Etika nemocničního kaplana

Mag. Maria Berghofer: Supervize nemocničních kaplanů

Mag. Bernd Oberndorfer, Mag. Maria Berghofer: Pastorace nemocných v Grazu a Rakousku

Etické problémy ve zdravotnictví a nemocniční kaplan (workshopy)
MUDr. Jitka Krausová, OV: Etické problémy v psychiatrii
Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.: Etické problémy intenzivní medicíny (ARO, JIP)
MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D., ThDr. Miriam Prášilová, Ph.D.: Etické problémy v onkologii a paliativní péči

Fotografie z akce

 

Ozvěny v médiích na Setkání na Velehradě:

Setkání pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách, Noeviny Televize NOE dne 3. 10. 2013, archivní záznam Noevin v době od 6:10 do 8:10 min.

Na Velehradě se sešli nemocniční kaplani, Tiskové středisko ČBK, zpráva ze dne 7. 10. 2013