Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Republikové setkání katolických nemocničních kaplanů

Od 1. do 4. října 2012 se na Velehradě konalo již osmé formačně vzdělávací setkání katolických pastoračních pracovníků v zařízeních zdravotních a sociálních služeb. Letos je pořádala Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Arcibiskupství olomouckého, ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Maltézskou pomocí, za účasti zástupců Centra pastorační péče diecéze Regensburg a Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha (Centra integrované onkologické a paliativní péče, držitele akreditace Evropské onkologické společnosti ESMO).

Celé setkání uvedla jednodenní duchovní obnova pro účastníky, kterou vedl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, předseda Rady pro zdravotnictví České biskupské konference.

Slavnostní ustavení Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice (dále KANK v ČR)

2. října 2012 se konalo slavnostní ustavení KANK v ČR za účasti zástupců České biskupské konference (Mons. Jana Baxanta a Mons. Jana Graubnera), Ekumenické rady církví (prof. MUDr. Petra Fialy, CSc.) a Asociace nemocničních kaplanů (Vítězslava Vursta B.Th a Mgr. Pavla Pokorného). Oficiální část programu jednání první valné hromady KANK v ČR zahrnovala pozdravy některých výše uvedených zástupců a přednášku P. ThLic. Václava Tomiczka, Principy diakonické služby.

Volby členů výboru a revizní komise KANK v ČR

Po přestávce v interní části programu pro členy KANK v ČR vystoupil P. Doc. Damián Němec, dr, proděkan CMTF UP, který posluchače seznámil se Stanovami Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice a který také dohlížel na průběh prvních voleb do výboru a revizní komise KANK v ČR.
Do výboru KANK v ČR byli valnou hromadou v prvním kole zvoleni:
1. PhDr. Marta Hošťálková, Th.D., nemocniční kaplan ve Fakultní nemocnici Olomouc (33 volebních hlasů)
2. MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, lékař ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (32 volebních hlasů)
3. P. ThLIc. Leo Zerhau, Th.D., nemocniční kaplan v brněnských nemocnicích (30 volebních hlasů)
4. P. Dr. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity Praha (25 volebních hlasů)
5. P. ThLic. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan v ostravských nemocnicích
Pátý člen výboru a tři náhradníci byli zvoleni ve druhém kole voleb.
První kolo voleb členů revizní komise KANK v ČR bylo neplatné. Ve druhém kole pak byli zvoleni její tři členové i dva náhradníci:
1. Ing. Miroslav Šot, nemocniční kaplan v Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži
2. Mgr. Hana Stejskalová, nemocniční kaplan v Centru pro seniory Holešov
3. P. ThLic. Mgr. Mgr. Jaroslaw Furtan, koordinátor nemocniční duchovní služby v královéhradecké diecézi
Na prvním zasedání výboru KANK v ČR na základě návrhu z výboru Asociace ze členů výboru biskup-delegát Mons. Jan Baxant jmenoval předsedu KANK v ČR, MUDr. Bc. Michala Hrnčiarika, který jmenoval další funkcionáře KANK v ČR: P. ThLIc. Lea Zerhaua, Th.D., místopředsedou; PhDr. Martu Hošťálkovou, Th.D., sekretářkou; P. ThLic. Václava Tomiczka, pokladníkem.
Zvolení členové revizní komise na své první schůzi zvolili ze svého středu předsedu, Ing. Miroslava Šota, který za sekretářku ustanovil Mgr. Hanu Stejskalovou.

Odborný program setkání

Večer 2. října MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D. prezentovala svou zprávu z jednání Evropské sítě nemocničního kaplanství, které se konalo ve dnech 6. - 10. června 2012 v Nizozemí a kterého se osobně účastnila. Po jejím referátu pak P. Damián Němec, OP seznámil posluchače s Dodatkem č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice.

Následující dva dny (3. a 4. října) byly věnovány přednáškám a zkušenostním seminářům na téma: Komunikace a pastorační rozhovor nemocničního kaplana s pacienty a pracovníky ve zdravotnictví. Jako vhodným přístupem se z teoretického pohledu i z pohledu praktických zkušeností jeví přístup amerického psychoterapeuta C. R. Rogerse, který zdůrazněním klíčových aspektů každého lidského setkání, tedy empatie (vcítění se, spoluprožívání pacientových emocí), akceptace (bezvýhradného přijetí pacienta, bez hodnocení jeho dosavadního života) a autenticity (věrohodnosti doprovázejícího jako člověka), významně souzní s definicí katolicky chápané pastorační péče jako doprovázení člověka na jeho vlastní cestě k Bohu.

Zde bylo důležité vystoupení ThLic. Michala Umlaufa, vyučujícího na CMTF UP, který rogerovský přístup, zaměřený na člověka, uvedl teoreticky a vzápětí nabídl účastníkům praktický seminář ve vedení rozhovoru mezi doprovázejícím a nemocným. V následné reflexi jsme byli svědky mnoha hlubokých lidských setkání, byť se jednalo „pouze“ o nácvik.
Velmi podobnou, přesto o některé aspekty svěže rozšiřující přednášku jsme vyslechli z úst PhDr. Marie Dlabačové, DiS, psycholožky z Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Další významnou přednáškou bylo vystoupení MUDr. Magdaleny Chvílové Weberové, dětské lékařky, pracující na novorozenecké jednotce intenzivní péče havlíčkobrodské nemocnice. Její vystoupení bylo prodchnuto odbornou znalostí, hlubokým lidským pochopením, ale i naléhavou výzvou pro posluchače, aby ve své pastorační péči věnovali větší pozornost doprovázení rodičů předčasně narozených dětí.
Na její přednášku navázala praktickými radami v doprovázení pozůstalých mimořádně optimistickým a vtipným způsobem PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., odborná asistentka Filozofické fakulty UP.
Večerního programu se ujal Mgr. Dominik Opatrný, Th.D., vyučující na CMTF UP v Olomouci, představením biblické knihy Job jako varujícího příkladu stereotypů a klišé, které někdy v rozhovorech s nemocnými zaznívají.
Závěrečný den tohoto vzdělávacího setkání se nesl v duchu rozsáhlé analýzy syndromu vyhoření. Přednášející zde byla MUDr. Jitka Krausová, OV z pastorálně terapeutické poradny Arcibiskupství olomouckého. Upozorňovala především na existenci tohoto fenoménu i v církvi a varovala před komunikačními klišé, které značně usnadňují vznik syndromu vyhoření i v pastorační péči („Přece práce pro církev a pro Boha je odpočinek a čest! Jak můžeš chtít volno? Vždyť přece sestřičky a kněží si žádné volno neberou…“).
V závěru setkání pak účastníci prezentovali své kazuistiky, aby se podělili nejen se svými otázkami, ale i radostmi, které práci nemocničního kaplana provázejí. Odborný program po celou dobu moderovala MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D..

Velký dík patří organizátorům, především PhDr. Martě Hošťálkové, Th.D. a MUDr. Mgr. Marii Opatrné, Ph.D., pak P. Doc. Damiánu Němcovi, dr za organizaci a řízení průběhu prvních voleb členů výboru a revizní komise KANK v ČR. O udržení kontinuity velehradských setkání se velmi zasloužil biskupský delegát pro pastoraci v nemocných Arcidiecéze olomoucké, P. Bohumír Vitásek Nemalý dík patří i dobrovolníkovi Tomáši Václavkovi, který obětavě pomáhal zabezpečovat hladký průběh setkání po technické a administrativní stránce. V neposlední řadě je třeba poděkovat sestrám z Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje a zaměstnancům Stojanova.

Autor: MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

 

Přehled příspěvků

I. blok
Referáty
Doc. Damián Němec, dr: Prezentace Dodatku k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC v ČR
MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D.: Zpráva ze zasedání Evropské sítě nemocničního kaplanství v Nizozemí 6. - 10. 6. 2012

II. blok
Téma: Pastorační rozhovor nemocničního kaplana s pacienty/klienty
ThLic. Michal Umlauf: Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými
Na přednášku navazoval seminář: Aplikace základních prvků a nástrojů pro správné vedení pastoračního rozhovoru

III. blok
Téma: Specifika komunikace nemocničního kaplana s pacienty/klienty, jejich příbuznými a pracovníky ve zdravotnictví
PhDr. Marie Dlabačová, DiS.: Komunikační dovednosti ve zdravotnictví
MUDr. Magdalena Chvílová Weberová: Od narození s problémy…(doprovázení rodičů dětí se závažnou patologií novorozeneckého věku v nemocnici i následné péči)
PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.: Doprovázení pozůstalých

IV. blok
Téma: Úloha Bible v rozhovoru s pacienty/klienty
Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.: Kniha Job, aneb Jak (ne)mluvit s nemocným
Téma přednášky bylo rozvinuto v semináři: Biblická práce na téma nemoc

V. blok
Téma: Etika nemocničního kaplana
MUDr. Jitka Krausová, OV: Geometrie v prevenci burn-out syndromu u nemocničních kaplanů
Workshop: Kazuistiky

 

Ohlasy účastníků setkání

„Byť se sám pastorační péči mezi nemocnými nevěnuji, bylo pro mě toto setkání odborně, teoreticky i prakticky, velmi přínosné. Přesahy mezi etikou a pastorační péčí jako spirituálním rozměrem lidské existence jsou značné. Jádro pastorační práce spočívající v respektu vývoje jednotlivého člověka z pohledu jeho vztahu k Bohu výrazně respektuje pacientovy antropologické danosti i jedinečnost jeho životní cesty. Obojí jsem vnímal během semináře velmi intenzivně.
Stejná byla i lidská setkání mezi účastníky setkání. Přestože jsme mohli vnímat, že každý pocházíme z jiného prostředí, přece ona otevřenost srdcí byla taková, že bylo možné případné obtíže překlenout. Sám jsem vnímal pouze ryzost, otevřenost, radost, mnohá povzbuzení a zájem o „naše pány nemocné“. Všem, kdo se v této oblasti angažují, patří dík, podpora, pochopení a pomoc.“
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., akademický pracovník Ústavu etiky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a externí pracovník Katedry teologické etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty téže univerzity

„Letošní osmé formačně vzdělávací setkání katolických pastoračních pracovníků se mi velmi líbilo a bylo pro mě opravdovým přínosem. Otec biskup Mons. Baxant krásnými, jasnými promluvami připomněl naše povolání a Boží Záměr s každým z nás v této službě, jeho slova byla skutečným povzbuzením k radostné vytrvalosti. Také všechny přednášky odborného programu byly nesmírně zajímavé a byly podávány srozumitelným způsobem, takže jsme se neutápěli v řadě odborných termínů, ale vše můžeme aplikovat do každodenní praxe.
Náplň práce nemocničního kaplana je velmi rozsáhlá, dotýká se mnoha oblastí lidského života, je proto pochopitelné, že se organizátoři snaží maximálně využít daný čas k projednání mnoha potřebných témat. Jak účastníkům, kteří vytvářeli atmosféru vzájemného porozumění a sdílení, tak všem, kteří vložili mnoho osobního nasazení pro zdárný průběh celého setkání, patří velké poděkování a přání mnoha Božího požehnání v dalším úsilí směřujícím k tomu, abychom všichni mohli co nejlépe poskytovat tolik potřebnou pastorační péči. Kéž nám všem je největší motivací a zároveň odměnou vědomí, že nemocní se ve svém utrpení právě skrze nás, pastorační pracovníky, mohou setkávat s tou největší a nejpotřebnější hodnotou lidského života - LÁSKOU.“
Pavla Chudíková, nemocniční kaplanka Psychiatrické léčebny Šternberk

Fotogalérie