Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Modlitby

Ve formátu PDF

„Mnozí lidé jsou příliš unavení, příliš vyčerpaní nebo nemocní, než aby se mohli modlit. Nechť vědí, že se modlí, když myslí na Boha, darují mu svůj čas, prostě jsou „zde“ pro něho, cítí, že se na ně Bůh dívá. Už jen přání modlit se je modlitba.“ (Georges Bernanos)


Znamení kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Chvála Nejsvětější Trojice. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba Páně.
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen.

Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých,
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

Vzývání Ducha svatého
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
A obnovíš tvář země.
Modleme se:
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy;
dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí,
abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,
Živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše,
požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros, Synu nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha Svatého.
Zdrávas, Maria…
Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria…
A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria…
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna;
vlej nám, prosíme, do duše svou milost,
ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Panna Maria je potěšením zarmoucených.
Když si myslíme, že pod tíhou kříže už podléháme,
pohleďme na Bolestnou Matku: je nám blízko a je nám ochotna pomoci.
Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš nás hlas.
V nebezpečí a strádání, přímluva tvá nás ochrání.
Lidská kde síla bezmocná, tvá kyne ruka pomocná.
Vyslyš proseb dítek svých, k tobě tak vroucně lkajících.
Matkou se ukaž laskavou, v nouzi nám sešli pomoc svou.
Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš nás hlas.
(Převzato z: http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/marianske/ostatni-marianske-modlitby/maria-pomoz.html)

 

Růženec

Na začátku:
Věřím v Boha.
Otče náš.
Zdrávas, Maria. (3x) - Po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:
   v kterého věříme,
   v kterého doufáme,
   kterého milujeme.
Sláva Otci.

Desátek:
Otče náš.
Zdrávas Maria. (10x) - Po jménu Ježíš vkládáme růžencová tajemství.
Sláva Otci.

Mezi desátky:
„Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně,
přiveď do nebe všechny duše,
zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“

A) Tajemství radostného růžence (Po+So)
   kterého jsi z Ducha svatého počala.
   s kterým jsi Alžbětu navštívila.
   kterého jsi v Betlémě porodila.
   kterého jsi v chrámě obětovala.
   kterého jsi v chrámě nalezla.

B) Tajemství bolestného růžence (Út+Pá)
   který se pro nás krví potil.
   který byl pro nás bičován.
   který byl pro nás trním korunován.
   který pro nás nesl těžký kříž.
   který byl pro nás ukřižován.

C) Tajemství slavného růžence (St+Ne)
   který z mrtvých vstal.
   který na nebe vstoupil.
   který Ducha svatého seslal.
   který tě, Panno, do nebe vzal.
   který tě v nebi korunoval.

D) Tajemství růžence světla (Čt)
   který byl v Jordánu pokřtěn.
   který v Káně svou božskou moc zjevil.
   který Boží království hlásal a k pokání vyzýval.
   který na Hoře proměnění svou slávu zjevil.
   který eucharistii ustanovil.

Po pěti desátcích:
Zdrávas Královno.
Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu.
Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Korunka k Božímu Milosrdenství (modlí se na obyčejném růženci)
Na začátku: Otče náš. Zdrávas, Maria. Věřím v Boha.
Na velkých zrnkách:
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství
Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,
na smír za hříchy naše i celého světa. (1x)
Na malých zrnkách:
Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. (10x)
Na závěr:
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem. (3x)
Tuto modlitbu sdělil Pán Ježíš sv. Faustyně ve Vilně, roku 1935. „Skrze modlitbu této korunky rád dám všechno, o co Mě budou prosit, bude-li to shodné s Mou vůlí.“ Podobné přísliby, které se týkají smrtelné hodiny, jsou milost šťastné a pokojné smrti. Mohou si je vyprosit nejen ti, kteří se sami s nadějí a vytrvalostí korunku modlí, ale také umírající, u nichž se jiní budou korunky modlit.
(Převzato z: http://www.kmbm.cz/ucta_k_bozimu_milosrdenstvi/korunka/ )

 

V nemoci.
Nebeský Otče, není snadné přijmout tuto nemoc.
Netrpělivě čekám, až budu zase zdravý.
Pomoz mi, abych došel klidu, abych poznal, že je to pro mě čas spásy.
Mohu na Tebe v klidu myslet a tázat se, co se mnou zamýšlíš.
Ukaž mi, co naplňuje neklidem mé vlastní srdce a pomáhej mi to překonat.
Daruj mi svůj pokoj.
Dej, ať mám opět naději a skrze ni rozdávám odvahu druhým. Amen.
(Převzato z: http://www.modlitba.cz/?pid=78&xid=32_47&art=42 )

V nemoci.
Pane Ježíši, když jsi chodil po této zemi,
s láskou ses ujímal nemocných, těšil jsi je a uzdravoval.
Ty víš, jak je pro nás těžké prožívat trpělivě dlouhé dny nemoci,
vlej nám do duše sílu a trpělivost.
Ty sám jsi šel cestou bolesti a vytrval jsi až k smrti na kříži,
upevni nás v důvěře v Tebe.
Pane Ježíši, Ty, který kvůli naší lásce podstoupíš utrpení, učiň,
abychom se Tebou všichni nechali přitáhnout
a následovali Tě tam, kam nás chceš dovést. Amen.
(Převzato z: http://www.modlitba.cz/?pid=78&xid=32_47&art=524 )

V nemoci.
Pane, s vírou, kterou jsi mi dal,
Tě vyznávám, všemohoucí Bože, prozřetelný Otče, Bože lásky a naděje.
S důvěrou ve Tvá zaslíbení, která nepominou,
k Tobě přicházím, abych nalezl povzbuzení a útěchu v bolesti.
Dej mi sílu nést nemoc,
a je-li to Tvá vůle, daruj mi zdraví.
Prosím Tě také za svou rodinu a za všechny,
kdo nesou tuto zkoušku spolu se mnou:
povzbuzuj je svou něžnou přítomností. Amen.
(Copyright Trapistky)

Pane, daruj mi víru,
která přenáší hory, ale s láskou.
Uč mě té lásce,
která zakouší radost v pravdě,
která je stále připravena odpouštět, věřit, doufat a všechno snášet.
A nakonec, až se všechny konečné věci rozptýlí a všechno bude jasné,
dej, ať mohu být slabým, ale stálým odleskem Tvé dokonalé lásky.
(Modlitba blah. Matky Terezy z Kalkaty. Copyright Trapistky)

Modlitba ve stáří.
Bože, Stvořiteli světa,
Tys udělil i podzimu zvláštní krásu a význam.
Svůj podzim života můžeme učinit hodnotným a krásným,
naplníme-li jej láskou a oddaností,
a tak učiníme své životní zkušenosti prospěšnými pro další generaci.
Pomáhej nám, Pane, trpělivě přijímat všechny bolesti, nemoci a chvíle samoty i nepochopení
a odstranit ze svého stáří smutek a zatrpklost
a nahradit je jasem a radostí. Amen.
(Copyright Trapistky)

V tísni.
Všemohoucí a milosrdný Bože,
pohleď na naše trápení,
zbav nás toho, co nás tíží,
a ujmi se nás, abychom pocítili tvou otcovskou dobrotu a lásku. Amen.
(Převzato z: http://www.modlitba.cz/?pid=78&xid=32_47&art=527)

Dej, Pane, ať se podřídím Tvé vůli takový, jaký jsem.
Abych Tě nemocný chválil ve svém utrpení.
Tvoji učedníci Tě poznali podle znamení Tvého utrpení.
Ty podle utrpení poznáváš, kdo je tvůj učedník.
Poznej, tedy podle toho, co snáším, svého učedníka i ve mně.
Spoj mé bolesti s utrpením, které postihlo Tebe,
abych už nežil a netrpěl já, ale abys ve mně žil a trpěl Ty, Pane.
(Převzato z: http://www.knihovna.net/KNIHA/0033_t.htm )

Střelné modlitby
   Ježíši, důvěřuji Ti!
   Pán můj a Bůh můj!
   Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř moje srdce podle Srdce svého!
   Ježíši, v Tebe věřím. Ježíši, v Tebe doufám. Ježíši, Tebe nade všecko miluji.
   Bože, v Tebe důvěřuji, do Tvých rukou svěřuji svůj život.
   Buď se mnou, Pane, v mé tísni.
   Ježíši, Tobě žiji, Ježíši, Tobě umírám, Ježíši, Tvůj jsem živ i mrtev.

Můj Pane a můj Bože,
vezmi mi všechno, co mě od Tebe vzdaluje.
Můj Pane a můj Bože,
dej mi všechno, co mě k Tobě přitahuje.
Můj Pane a můj Bože,
dej, ať se ztratím sám sobě a stanu se úplně Tvým.
(sv. Mikuláš z Flüe)

 

JISTOTA I V NEMOCI

Věřím, že mi Bůh odpouští hříchy
Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1 Jan 1,9)
Pane můj a Bože můj! Ty vidíš všechny moje hříchy. Ty víš, že jsem mnoho věcí v životě pokazil a zanedbal. Věřím, že se mne přesto nezřekneš, i když často klopýtám. Děkuji Ti, že nejsi Bohem trestajícím, ale dlouho shovívajícím a milostivým. Vyznávám před Tebou všechno, čím jsem zranil své bližní a Tebe zarmoutil. Prosím, abys mi pro zásluhy Ježíše Krista všechny hříchy milostivě odpustil. Děkuji Ti, že krev Pána Ježíše Krista má moc očistit mne od každé nepravosti. Tvé odpuštění uzdravuje a potěšuje mou duši. Spoléhám cele na Tvou milost. Amen.

Vím, že se nemusím bát
Nyní toto praví Hospodin: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Neboj se, já budu s tebou. (Iz 43, 1.3.5)
Bože můj! Když přemýšlím o své nemoci, uvědomuji si, jak křehké je mé tělo a jak snadno zranitelné je mé zdraví. Děkuji Ti, že mi říkáš: „Neboj se!“ Tys mne stvořil, jsem Tvým dílem. Skrze Pána Ježíše Krista jsi mne vykoupil z moci zla a smrti. Jsem tedy dvojnásobně Tvůj. Jsem rád, že Ti patřím ve zdraví i v nemoci, v radosti i ve smutku. Důvěřuji Ti celým srdcem. Polož na mne, prosím, svou žehnající ruku a řekni své uzdravující slovo! Amen.

Vím, že mě Bůh neopustí
Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Řím 8, 38-39)
Pane Bože, Otče náš! Každý z nás se v životě dostane do situace, kdy je oddělen od svých blízkých, rodiny a domova. Odloučení, které postihlo i mne, není nijak přítomné. Děkuji Ti za ujištění, že mne od Tvé lásky nemůže nic odloučit. Děkuji Ti za všechny lékaře i sestřičky, kteří o nás s láskou pečují. Požehnej jim a naplňuj je Tvou moudrostí. Požehnej také způsob léčby i léky, které jsou Tvým darem. Tvá láska nechť proniká i k ostatním pacientům. Ať je nad námi všemi Tvoje žehnající a uzdravující milostivá ruka. Amen.

Věřím, že Bůh mé modlitby slyší
Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. (1 Jan 5,14)
Drahý Pane Ježíši! Ty jsi procházel velikým utrpením a snášel mnohé bolesti. Rozumíš proto i mému trápení, mým obavám i bolestem. Vím, že moje volání slyšíš. Provázej mne, prosím, touto životní zkouškou. Dej mi pochopit, čemu se mám v mé nemoci naučit. Chci Ti v tichosti naslouchat a žít tak, aby se Ti můj život líbil. Ať se vše děje podle Tvé svaté vůle, která je vždy dobrá a dokonalá. Polož na mne v této chvíli svoji žehnající ruku. Ať Tvoje božská uzdravující moc proniká celou mou bytostí. Prosím také o posilnění, potěšení a uzdravení svých spolupacientů. Spoléhám cele na Tvou milost. Amen.

Vím, že Pán Bůh je stále se mnou
Pán Ježíš praví: „Já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,20)
Pane můj a Králi můj! Děkuji Ti, že Tvé Slovo je pravda a že dodržuješ všechna svá zaslíbení. Věřím, že jsi stále při mně, i když Tě nevidím. Děkuji Ti, že odpouštíš mé provinění, potěšuješ moji duši a posilňuješ moji naději. Chci Tě za to oslavovat a vyvyšovat. Miluji Tě a chci velebit Tvé svaté jméno. Toužím být stále s Tebou. Důvěřuji Ti a spoléhám na Tvou milost, že mne nikdy neopustíš. Tvoje přítomnost je pro mne i pro ostatní nemocné zdrojem jistoty a radosti. Vím, že jsi se mnou i ve chvílích, kdy nemohu myslet a kdy ztrácím vědomí. Odevzdávám sebe i své drahé do Tvé milostiplné péče a ochrany. Amen.

Vím, že mě Pán Bůh miluje
V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. (1 Jan 4,10)
Můj drahý nebeský Otče! Ve světě se mnoho mluví o lásce, ale Ty jsi lásku dokázal činem. Obětoval jsi svého jediného Syna – Ježíše Krista za všechny hříšníky světa. Děkuji Ti, že miluješ také mne, i když nejsem hoden Tvé lásky. Jsem vděčný za mnoho dobrých darů, které jsi mi v životě dal. Nade všechno Ti děkuji za Pána Ježíše, který je mým Spasitelem a spolehlivým průvodcem v časnosti i věčnosti. Děkuji Ti, že smím stále počítat s Tvou láskou; nejen já, ale i moji spolupacienti. Prosím, abys také požehnal všem lékařům a sestřičkám. Amen.

Věřím, že mám věčný život
A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. (1 Jan 5,11-12)
Můj drahý Spasiteli! Pane Ježíši Kriste! Mé tělo je jako tráva – může rychle zvadnout a proměnit se v prach. Proto Ti děkuji, že jsi i pro mne připravil vzácný dar – věčný život v Tvém Božím království. Ty jsi zaslíbil, že svou mocí proměníš i naše tělo a učiníš ho podobným Tvému vzkříšenému tělu slávy. V naději proto očekávám veliké a slavné věci. Dar věčného života přijímám prostou vírou. Až se křehký stánek mého těla zbortí a já budu procházet údolím stínu smrti, nebudu se bát zlého, protože Ty jsi a budeš se mnou. Za to Tě velebím, Pane Ježíši. Amen.
(Převzato z: Kaczmarczyk, S. Jistota i v nemoci. Brněnská tisková misie.)

Důvěra v Boží pomoc a blízkost
K tobě, Pane, se vracím domů.
Byl jsi mou nadějí od mládí,
zůstáváš i mým očekáváním.
Ač je má cesta poznamenána vinou,
přece jsem nikdy neztratil důvěru.
Když mi ochabují síly
a jako záchvaty kašle se mě zmocňuje zahloubání,
pak zůstávej se mnou,
ať Tě cítím nablízku!
Ať nikdo nemůže říci:
Přece na něj Bůh zapomněl.
Jak mě čas přibližuje k Tobě,
chci také růst v modlitbě,
den ze dne s větší zralostí se s Tebou setkávat.
Všechno utrpení bylo jako stupně k tobě.
(Podle Žalmu 71)

Můj kříž
Jeden člověk si stěžoval Bohu na svůj kříž. Bůh ho tedy zavedl do místnosti, ve které byly postaveny všechny kříže lidstva, a řekl mu: „Vyber si!“ Člověk začal hledat. Tu viděl docela tenký, ale zato byl delší a větší. Viděl také docela malý, ale když ho chtěl zvednout, byl těžký jako z olova. Pak viděl kříž, který se mu líbil a položil si ho na ramena. Ale zpozoroval, že právě tam, kde naléhá na rameno, má ostrou špičku, která mu pronikala do svalu jako trn. Tak měl každý kříž něco nepříjemného. A když si prohlédl všechny kříže, stále ještě pro něho nebyl žádný vhodný. Pak uviděl kříž, který přehlédl, tak byl schovaný. Ten nebyl ani příliš těžký, ani příliš lehký, zkrátka jako pro něho stvořený. Takový chtěl nést. Ale když si ho prohlédl pozorněji, zpozoroval, že to je kříž, který nesl do té doby a kterého se chtěl zbavit.
(Z knihy H. a T. Kuhn-Schädlerových: Nezapomeň snít! Civitas, 1996)

Ježíš volí pro každého takové utrpení,
které se v jeho očích nejlépe hodí k posvěcení.
Často kříž, který ukládá, je mezi všemi kříži,
jež je člověk ochoten přijmout, tím jediným,
který by člověk odmítl, kdyby ho potěžkal.
Ten kříž, který nám dává, je vždycky ten,
jejž člověk nejméně chápe.
(Charles de Foucauld)

Pane, prosím Tě o milost,
abych v každém utrpení svého života poznával kříž tvého Syna,
abych se v každém utrpení svého života klaněl tvé svaté nevyzpytatelné vůli,
abych následoval tvého Syna na jeho křížové cestě, dokud Ty budeš chtít.
Ať je mé utrpení vyznáním mé víry v tvoje zaslíbení,
vyznáním mé naděje v tvoji dobrotu a věrnost,
vyznáním mé lásky, že miluji Tebe víc než sebe.
Ať je mi kříž mého Pána vzorem,
ať je mi silou,
ať mi je útěchou,
ať mi je rozřešením všech temných otázek,
světlem ve všech nocích. J
en mi dej s křížem také sílu ho nést!
(Karl Rahner)

Otče, poroučím se do Tvých rukou.
Otče můj, odevzdávám se Ti, svěřuji se Ti.
Otče můj, nakládej se mnou podle své libosti,
jak sám uznáš za vhodné, přijmi můj dík.
Cokoli se mnou učiníš, za vše Ti děkuji.
Všechno přijímám, za všechno Ti děkuji;
kéž se ve mně děje Tvá vůle, můj Bože,
kéž se Tvá vůle děje ve Tvém stvoření, ve všech Tvých dětech,
ve všech, které miluje Tvé srdce, pak už si nepřeji víc, můj Bože.
Do tvých rukou odevzdávám svou duší;
dávám Ti ji z lásky celého svého srdce,
protože Tě miluji a protože mě Tvá láska pudí,
abych se Ti odevzdal, abych se bez výhrad položil do Tvých rukou,
pokládám se Ti do Tvých rukou s bezmeznou důvěrou,
neboť Tys můj Otec.
(Charles de Foucald)

Modlitba za dobrou smrt
V Brooklynu ve škole sv. Pavla nás sestry jako malé chlapce učily modlitbu za milost šťastné smrti. Byla to pro nás tehdy divná modlitba. Vždyť jsme byli tak mladí a tak daleko od všeho „smrtelného“. Ale léta přešla a sestry tu už nejsou...
Že jednou zemřu, to je nejjistější skutečnost v životě. Kde a kdy to bude – to ví jen Bůh. Ale jisté je, že mě vezme domů k sobě. Poté co přejdeme na druhou stranu, uvidíme Boha tváří v tvář, poznáme krásu jeho dobrotivého činu, kterým nás volá do své milující náruče.
Bože, nevím den ani hodinu,
kdy mne zavoláš, dopřej mi ale,
abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven vstoupit do Tvé šťastné náruče.
Mychal Judge OFM (1933-2001),
kaplan newyorských hasičů, jenž zahynul při teroristickém útoku 11. 9. 2001


Naši předkové považovali modlitbu za „šťastnou hodinku smrti“
za normální a nutnou součást života. Je to jistě užitečné i pro nás.

To nejtěžší je správně zemřít.
Je to zkouška, jíž nikdo neunikne.
Modli se o sílu pro tuto zkoušku...
(Převzato z: http://www.pastorace.cz/ )

Modlitba za milost dobré smrti
Stvořil jsi nás, Bože, k svému obrazu a Tvůj Syn se za nás vydal na smrt; vyslyš naše pokorné prosby a veď nás, ať zůstáváme stále bdělí a vytrvale se modlíme. Ať nás odchod z tohoto světa nezastihne nepřipravené, abychom šťastně došli k Tobě a radostně spočinuli v náruči Tvého milosrdenství. Amen.
(Převzato z: http://www.modlitba.cz/?pid=78&xid=32_47&art=528 )


Chci se pevně držet Boha,
aby můj život, utrpení a smrt nesly věčné ovoce.
(Romano Guardini)