Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

„Být nablízku tomu, kdo trpí, aby dokázal plodně využít svého utrpení.“ Jan Pavel II.

Nemocniční kaplani slouží na šestadvaceti místech arcidiecéze, převzato z Oldinu
Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví na Svatý Hostýn, 9. 6. 2018

 

Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Nemocniční kaplani, pověření Arcibiskupstvím olomouckým, poskytují pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách, které se nacházejí na území Arcidiecéze olomoucké.

Hranice
Nemocnice Hranice, a.s.
Kroměříž
Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, Kroměříž
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Kroměřížská nemocnice, a.s.
Kyjov

Nemocnice Kyjov, p.o.
Moravská Třebová
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc
Vojenská nemocnice Olomouc
Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce
Paseka
Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
Prostějov

Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s., člen skupiny Agel
ADP - SANCO, dům domácí péče, s.r.o.
Přerov
Nemocnice Přerov, Středomoravská nemocniční a.s., člen skupiny Agel
Svitavy
Svitavská nemocnice, a.s.
Šternberk
Nemocnice Šternberk, Středomoravská nemocniční a.s., člen skupiny Agel
Psychiatrická léčebna Šternberk, p.o.
Šumperk
Šumperská nemocnice, a.s., člen skupiny Agel
Uherské Hradiště
Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Uherský Brod
Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s.r.o.
Valašské Meziříčí
Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s., člen skupiny Agel
Hospic Citadela
Vizovice

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích
Vsetín
Vsetínská nemocnice, a.s.
Vyškov
Nemocnice Vyškov, p.o.
Zlín
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

 

KDO JE TO NEMOCNIČNÍ KAPLAN?

Záznam pořadu TV Noe Kulatý stůl: Nemocniční kaplani (24.10.2013)

Rozhlasový pořad o nemocničních kaplanech a poskytování klinické pastorační péče nejen ve Fakultní nemocnici Olomouc na Radiu Proglas, odvysílaný 17. 1. 2012 a v repríze 23. 1. 2012.

„Nemocniční kaplan“ je mezinárodní označení osoby, která vykonává klinickou pastorační péči. Nemocničním kaplanem může být kněz, jáhen, řeholník či řeholnice, jiná zasvěcená osoba, laik, muž i žena, s vysokoškolským teologickým vzděláním a následným postgraduálním vzděláním.
Nemocniční kaplan působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí. Jeho činnost má tak charakter poslání a služby církve, kdy doprovází nemocné a jim blízké v obtížných situacích nemoci, umírání a smrti.
Nemocniční kaplan poskytuje klinickou pastorační péči všem pacientům, členům registrovaných církví a náboženských společností v České republice, lidem bez vyznání a příslušnosti k některé z církví a náboženských společností, kteří o tuto službu projeví zájem. (Srov. Fakultní nemocnice Olomouc. Metodický pokyn č. MP-L004-02 Zajištění klinické pastorační péče ve FNOL, 2011)

Nemocniční kaplan nabízí svou službu průvodce v úzkosti, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti. Kaplan nemocného přijímá v jeho současném stavu, a to jak fyzických obtíží a psychosociálních problémů, tak v jeho emočních těžkostech a hledání orientace v souvislosti s tím, co nemocný prožívá.
V náročných obdobích nemoci pomáhá hledat naději prostřednictvím osobního zaměření nemocného. Pomocí pastoračního rozhovoru napomáhá nemocnému k přijetí obtíží souvisejících s nemocí a utrpením a k smíření se sebou samým, s druhými lidmi, s Bohem. Vzbuzením důvěry a prostřednictvím empatického naslouchání ztělesňuje lidskou blízkost.
Profese nemocničního kaplana je založena na ekumenickém porozumění a mezináboženském dialogu. Nemocniční kaplan nenahrazuje místní představitele náboženských komunit, které se vyskytují v oblasti, v níž se nemocnice nebo sociální zařízení nachází. Na přání pacienta zajišťuje kontakt s duchovním církve nebo náboženské společnosti, jejíž je pacient členem.
Nemocniční kaplan je zároveň k dispozici i zdravotnickému personálu. Bývá členem multidisciplinárního týmu a členem etické komise nemocnice. Zachovává mlčenlivost podobně jako jiní zdravotničtí profesionálové. Je vázán vlastním etickým kodexem a jeho práce podléhá mezinárodním evropským standardům. (Srov. Opatrná M., Etické problémy v onkologii, 2008)

CO JE TO KLINICKÁ PASTORAČNÍ PÉČE?

Klinická pastorační péče zahrnuje péči o existenciální, duchovní a náboženské potřeby nemocného, jeho příbuzných a pracovníků ve zdravotnictví. Plně respektuje autonomii nemocného a jeho osobní hodnoty vycházející z jeho přesvědčení a z jím preferované kultury. V konceptu přístupu k celkové bolesti přispívá především snižováním existenciální úzkosti ke zlepšení či udržení kvality života pacienta a jeho blízkých. (Srov. Opatrná, M. Etické problémy v onkologii, 2008)
Pastorační péčí v širším slova smyslu rozumíme takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme k němu z pozice věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho obtížích, nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry s perspektivou jejího možného rozvoje. (Srov. Opatrný, A. Malá příručka pastorační péče o nemocné, 1995)
Klinická pastorační péče spočívá v individuálním přístupu k pacientům, zahrnuje především naslouchání, rozhovory, četbu Bible a slavení svátostí, dále zprostředkování návštěvy duchovního jakékoliv registrované církve a náboženské společnosti v České republice, rozhovory s příbuznými pacientů a pracovníky ve zdravotnictví, doprovázení pozůstalých. (Srov. Fakultní nemocnice Olomouc. Metodický pokyn č. MP-L004-02 Zajištění klinické pastorační péče ve FNOL, 2011)

Pastorační péče je základním způsobem vymezena Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC v České republice z 20. 11. 2006 a Dodatkem č.1 z 12. 12. 2011.

 

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: