Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL)

Stránky nemocnice

Informace o klinické pastorační péči

Nemoc vybízí k zamyšlení nad lidským životem obecně i nad životem osobním každého, kdo se s ní setká, ať už jako pacient či jako blízký člověk toho,
kdo onemocněl. Vyvolává řadu otázek: Proč? Proč já? Čeho jsem chtěl v životě dosáhnout? Co chci v životě ještě udělat? Stihnu to? Co očekávám od života?
Má život smysl? Má život s utrpením smysl?
Při hledání odpovědí na tyto otázky a řešení životních obtíží Vám i Vašim příbuzným a přátelům nabízíme pomoc.

Dispečink klinické pastorační péče - nemocniční kaplani:

Mgr. Jana Březinová;
S. Mgr. Marie Maňáková, MA.;
Bc. Roman Nehera
ThLic. Jana Nováková, Ph.D.vedoucí NK ve FNOL;
Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
Mobil: 733 789 731, e-mail: poradna.horec@gmail.com

 

 

Ve Fakultní nemocnici Olomouc funguje poradna pro pozůstalé

(6. 7. 2015)
Rozhovor s PhDr. Naděždou Špatenkovou, Ph.D., sr. Mgr. Bc. Miroslavou Tobií Matějkovou a Mgr. Janou Novákovou, Ph.D., poradkyněmi pro pozůstalé.

 

Pozůstalým začala pomáhat Poradna Hořec

(9. 6. 2015)
http://www.zurnal.upol.cz/ff/zprava/clanek/pozustalym-zacala-pomahat-poradna-horec/

 

Otevření Poradny Hořec

Dne 8.6.2015 byla ve Fakultní nemocnici Olomouc otevřena poradna Hořec, která svým zaměřením představuje unikátní projekt pastoračního poradenství a psychosociální podpory a pomoci pozůstalým ve zdravotnickém zařízení. Dosud byla podobná služba nabízena jen v hospicích.
Poradna vznikla pod záštitou Arcibiskupství Olomouc a navazuje na práci nemocničních kaplanů ve FNOL, která začala v roce 2010. Jejím posláním je poskytovat podporu pozůstalým prostřednictvím poradenského vztahu během umírání a smrti blízké osoby, smutečních a pohřebních rituálů, zármutku a truchlení.

Poradna se nachází v 1. patře budovy Franze Josefa, poradenství je poskytováno v provozních hodinách nebo po telefonické domluvě zdarma. Více informací je k dispozici na webu http://www.poradna-horec.estranky.cz/.

Poradci absolvovali kurz „Poradce pro pozůstalé“ pod vedením PhDr. Mgr. Naděždy Špatenkové, Ph.D., psycholožky a socioložky, průkopnice poradenství pro pozůstalé v České republice, a složili kvalifikační zkoušky „Poradce pro pozůstalé“ v souladu s ustanoveními zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
„Název Poradny Hořec v sobě nese poselství o naději v těžké době truchlení, kdy před sebou člověk vidí pouze horu kamení a hoře, přes kterou se nemůže přenést. Jako hořec, vzácná a krásná horská květina, je odměnou stoupajícím na kamenitý vrchol, podobně blízkost, útěcha a doprovázení v čase truchlení přinášejí zmírnění žalu nad ztrátou blízké osoby. Byli bychom rádi, kdyby poskytované služby napomohly v těžké životní situaci a přinesly člověku alespoň částečnou útěchu“, řekla Mgr. Bc. Miroslava Tobia Matějková, koordinátorka nemocničních kaplanů ve FNOL.

Olomouc, 16.6.2015, nemocniční kaplani FNOL

 

 

Návštěva nemocničních kaplanů ze Švédska v Olomouci

Ve dnech 15. – 17. října 2012 navštívilo osm nemocničních kaplanů ze Švédska Českou republiku. Naši kolegové jednak chtěli osobně poznat a pohovořit s MUDr. Mgr. Marií Opatrnou, Ph.D., s jejímiž články v angličtině o poskytování klinické pastorační se již dříve seznámili, jednak chtěli se seznámit se specifiky této péče v českých nemocnicích.

Nejprve zavítali na Onkologickou kliniku a do LDN Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se tázali lékařů a zdravotníků na existenciální, duchovní a náboženské potřeby pacientů a na jejich spolupráci s nemocničním kaplanem při jejich uspokojování.

Na druhý den se přesunuli do hanácké metropole, kde je v prostorách Arcibiskupství olomouckého přivítal a diskutoval s nimi Mons. Jan Graubner a P. Bohumír Vitásek, koordinátor pastorace nemocných v Arcidiecézi olomoucké. Po přátelském setkání se odebrali do Fakultní nemocnice Olomouc, kde je očekávala Mgr. Světluše Fišarová, asistentka manažera nelékařských oborů, a Dr. Marta Hošťálková, nemocniční kaplanka. Mgr. Fišarová představila organizaci nemocnice, ošetřovatelskou péči o pacienty a dokumenty, které zahrnují začlenění služby nemocničních kaplanů do této péče. Poté zúčastnění hovořili o velmi dobré spolupráci mezi zdravotními sestrami, lékaři a poskytovateli klinické pastorační péče, která se zakládá na porozumění a vzájemném respektu.

Poděkování patří Dr. Marii Opatrné, která po celou dobu pobytu vzácné návštěvy se jí obětavě věnovala, a Dr. Miriam Prášilové, koordinátorce diakonie a duchovní služby ve Slezské církve evangelické a.v., za doprovod delegrace a tlumočení ve FNOL.

   

 

Žehnání oltáře v kapli Božího milosrdenství ve Fakultní nemocnici Olomouc (foto)

Žehnání oltáře v kapli Božího milosrdenství ve Fakultní nemocnici Olomouc

Kaple Božího milosrdenství ve Fakultní nemocnici Olomouc (třebaže prozatímní) za téměř dva roky od svého otevření se stala ve všední dny vyhledávaným místem ke ztišení a meditaci pro všechny, kdo potřebují duchovní osvěžení a povzbuzení, a v neděli pak bohoslužebným prostorem, ve kterém se shromažďují především pacienti a jejich příbuzní.
Ukázalo se však, že pro splnění požárně bezpečnostních předpisů je nutné provést úpravy interiéru kaple a dřevěný bohoslužebný nábytek nahradit jiným, z nehořlavého materiálu. Během uplynulých tří měsíců pak byl zpracován návrh na nové vybavení a pro výrobu oltáře, ambonu a sedes byl zvolen kámen a kov.
Z celkového nákladu 39.090 Kč je již sponzorskými dary uhrazena částka 22.090 Kč. Vděčně přijmeme i drobný finanční dar na č. ú. 2900169433/2010 s uvedením poznámky ve zprávě pro příjemce „nemocniční kaple“.
Nový oltář bude požehnán při mši sv. v neděli 14. července 2013 ve 13:30
Mons. Antonínem Baslerem, kancléřem Arcibiskupství olomouckého.
K účasti na této slavnosti srdečně zvou
P. Bohumír Vitásek,
biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké
Marta Hošťálková, Marie Maňáková a s. Tobia Matějková,
nemocniční kaplanky ve FNOL

 

Smysl života hledá věřící i ateista,  In Týdeník 5+2 dny Olomouc. 31. ledna 2013, s. 5.

 

Zemřel trvalý jáhen Mgr. Karel Berka

Ve věku 82 let zemřel 6. února 2013 Mgr. Karel Berka, jeden z prvních trvalých jáhnů olomoucké arcidiecéze. Jáhenské svěcení přijal 9. července 1994 v katedrále sv. Václava v Olomouci z rukou arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Jáhenskou službu vykonával od roku 1994 v Olomouci, především ve farnosti Nová Ulice a ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Rozloučení se zesnulým se uskutečnilo v úterý 12. února 2013 v chrámu sv. Mořice v Olomouci a po mši svaté bylo jeho tělo uloženo do rodinného hrobu na Ústředním hřbitově v Olomouci.
Otče Karle, byl jste naším spolehlivým a obětavým spolupracovníkem. Děkujeme Vám za službu nemocným!
Smuteční oznámení

 

Zájem o duchovní služby v nemocnicích roste - reportáž ČT

 

Poděkování pacientky za služby nemocničních kaplanů

Vážený pane řediteli,
ve dnech 10.–19. října 2012 jsem byla hospitalizována ve Fakultní nemocnici Olomouc. Během mojí hospitalizace mne pravidelně navštěvovaly nemocniční kaplanky MA et Bc. Marie Maňáková a PhDr. et Mgr. Marta Hošťálková, Th.D.
Citlivě a taktně mi předávaly Boží Slovo, svaté přijímání, zprostředkovávaly i kontakt s vnějším světem.
Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat, že ve Fakultní nemocnici Olomouc umožňujete a podporujete klinickou pastorační péči, která je zejména před operací velkým povzbuzením a posilou.
S úctou Petra O.
Dopis byl převzat z http://www.fnol.cz/pdf/casopis/2012.pdf a je zde na str.20

 

Z vysílání Křesťanského magazínu na ČT2, Marie Maňáková