Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Aktuality 2017

 

Mše sv. za zemřelé v Nemocnici Přerov (9. 11. 2017)

Setkání pracovníků ve zdravotnictví v Olomouci

 

Setkání nemocničních kaplanů

Ve dnech 1. až 4. října 2017 proběhl na Velehradě již třináctý ročník podzimního republikového setkání nemocničních kaplanů. Zúčastnilo se také několik dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví. Exerciční dům Stojanov přivítal celkem 73 účastníků.
První den setkání patřil duchovní obnově, kterou vedl P. Vítězslav Řehulka, farář v Ostravě- Zábřehu a kaplan Mobilního hospice Ondrášek. Ve svých promluvách hovořil o službě nemocničního kaplana, kdy každá laskavost nemocnému je službou přímo Kristu. Odborný program setkání byl věnován tématu „Motivace nemocničního kaplana ke službě a nabídka metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“. Michal Umlauf moderoval práci ve skupinkách, které se zamýšlely nad otázkami: Co mi dává sílu ke službě nemocným? Co mě motivuje při práci s nemocnými? K čemu směřuje moje služba? Jak rozumím evangelizaci? V čem vnímám svou službu pomoci ke spáse?
Na přednášku Marie Opatrné nazvanou „Vztah lékař – pacient na začátku 21. století a vliv kaplana na tento vztah“ navázala opět práce ve skupinkách, ve které se účastníci zabývali otázkami: Jakou formou/jakým způsobem spolupracuje nemocniční kaplan se zdravotníky? Jak hodnotí zkušenost z této spolupráce? Vidí možnosti jak spolupráci zlepšit, zefektivnit?
Součástí setkání byla také valná hromada Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice, která se zvolila nový výbor a  revizní komisi. Dalších pět let ve výboru budou pracovat Michal Hrnčiarik (předseda), P. Leo Zerhau (místopředseda), P. Václav Tomiczek (pokladník), Marta Hošťálková (sekretářka) a P. Damián Němec. Dalšího člena, Ondřeje Doskočila, pak jmenoval Mons. Jan Baxant, delegát KANK v ČR.
Marta Hošťálková

 

XIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 1. – 4. října 2017 ve Stojanově na Velehradě XIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách.
Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma: „Motivace nemocničního kaplana ke službě a nabídka metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“
Konferenční poplatek pro nemocniční kaplany, odborníky aj. je ve výši 400 Kč, pro dobrovolníky v pastorační péči pak 200 Kč.
Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 15. 9. 2017 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz

Program
Harmonogram
Závazná přihláška

 

 

7. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví byla v sobotu 3. června 2017

 

 

Aktuality 2016

 

Pouť za předčasně narozené děti na Svatý Kopeček

Perinatologické centrum a Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc pořádá Pouť za předčasně narozené děti v neděli 23. října 2016.
Sraz poutníků v 14:30 v Samotiškách u kruhového objezdu. Odtud se alejí uskuteční výstup k bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Zde v 15:00 bude sloužena mše sv.
Po jejím skončení bude následovat malé pohoštění na faře ve Francouzském sále.

Pozvánka

 

Pouť zdravotníků k Svaté bráně v katedrále v Olomouci

V roce milosrdenství při příležitosti svátku sv. Lukáše, patrona lékařů, jsou zváni pracovníci ve zdravotnictví na malou pouť ke Svaté bráně do katedrály sv. Václava ve čtvrtek 20. října 2016.
V 17:00 začne tichá adorace, v 17:30 naváže adorace společná. Mši sv. za lékaře a zdravotníky bude slavit v 18:00 gen. vikář Mons. Josef Nuzík.
Svatou bránou je možné projít jednotlivě (soukromě) při příchodu na adoraci nebo mši sv.

Pozvánka

 

 

Nemocní budou putovat k Svaté bráně na Velehradě

Pouť k bráně milosrdenství na Velehradě pro nemocné a seniory se koná ve středu 5. října 2016. Mši svatou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner. Na účastníky čekají přednášky, adorace, duchovní rozhovory a korunka k Božímu milosrdenství.
Setkání začne v 10:00 u kostela Zjevení Páně, spíše známého po názvem kaple „Cyrilka“, na Velehradě rozjímáním „cesty milosrdenství“, které zakončí průchod Svatou branou. Pro ty, kteří mají potíže s chůzí, je připraven tento duchovní program v bazilice.
V 11:00 bude slavena mše svatá arcibiskupem Janem Graubnerem. Po bohoslužbě následuje oběd buď z vlastních zásob nebo je možné předem si jej objednat v jídelně Stojanova (telefon: +420/572 571 420 nebo +420/733 741 896).
Od 13:00 bude v sále v přízemí Stojanova přednášet MUDr. Jitka Krausová na téma „Skutky milosrdenství“ a P. Mgr. Pavel Hödl, SL.L. o svátosti pomazání nemocných. Souběžně bude možné přistoupit ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru s misionářem milosrdenství Mons. Bohumírem Vitáskem (13:00 až 14:45 v kapli Panny Marie Matky jednoty křesťanů) nebo se zúčastnit tiché adorace (v kapli na Stojanově). Rovněž bude možné individuálně prohlédnout si lapidárium a muzejní expozice.
Na 15. hodinu je pak v bazilice plánován závěr se zpívanou korunkou k Božímu milosrdenství a požehnáním.

Program pouti

 

XII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 2. – 5. října 2016 ve Stojanově na Velehradě XII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách.
Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma „Poslední věci člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie.“
Konferenční poplatek pro nemocniční kaplany, odborníky aj. je ve výši 400,- Kč, pro dobrovolníky v pastorační péči pak 200,- Kč.
Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 15. září 2016 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz

Přílohy:
Program, Velehrad 2016
Harmonogram
Informace pro účastníky
Závazná-písemná-přihláška

 

Poselství papeže Františka k 24. Světovému dni nemocných

 

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči začne v únoru 2016 v Olomouci a ve Zlíně

Jak prožít Jubilejní rok Božího milosrdenství? – Staňte se dobrovolníkem v pastorační péči o nemocné v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných, o staré osoby v domovech pro seniory nebo o umírající v hospici.
K osvojení znalostí a dovedností ke službě nemocným připravili nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hodin.
Uskuteční se v Olomouci a ve Zlíně každou druhou sobotu v únoru a březnu 2016.
Bližší informace ke kurzu a dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví podají nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké. U nich je také možné do 31. 1. 2016 se osobně nebo telefonicky do kurzu přihlásit.

Informace pro zájemce o kurz

Pozvání k dobrovolnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování