Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Aktuality 2018

 

Nemocniční kaplani slouží na šestadvaceti místech arcidiecéze, převzato z Oldinu

Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví na Svatý Hostýn, 9. 6. 2018
Pouť pracovníků ve zdravotnictví na Provodov, 20. 5. 2018

 

Poselství nemocným k postní a velikonoční době

Obsahem poselství nemocným k postní a velikonoční době v Arcidiecézi olomoucké je tentokrát dopis pomocného biskupa Josefa Nuzíka, který se věnuje Ježíšovým posledním slovům na kříži, a dále dopis Mons. Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc a biskupského delegáta pro pastoraci nemocných, který se zamýšlí nad hodnotou času.

Lékaři a zdravotníci slavili Světový den nemocných

 

Poselství Svatého otce ke Světovému dni nemocných 11. února 2018

 

V Arcidiecézi olomoucké oslaví XXVI. Světový den nemocných

V den liturgické památky Panny Marie Lurdské (11. února) si církev připomíná Světový den nemocných. Olomoucký světící biskup Antonín Basler při této příležitosti navštíví Fakultní nemocnici Olomouc, kde se setká s jejím vedením i s nemocnými, a večer bude celebrovat mši svatou v dominikánském klášteře pro lékaře a zdravotníky. Setkání pracovníků ve zdravotnictví a bohoslužby se uskuteční i v dalších nemocnicích v arcidiecézi.
Slavení Světového dne nemocných ustanovil v roce 1993 sv. Jan Pavel II. U příležitosti letošního dvacátého šestého ročníku vydal papež František poselství, ve kterém se obrací nejen k nemocným, ale také ke všem, kteří se o ně starají (plný text poselství je k dispozici zde). A vybízí je k meditaci nad slovy Ježíše Krista na kříži a nad úkonem svěření Matky Boží Panny Marie apoštolu Janovi: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 19,26-27)

Během února proběhne v olomoucké arcidiecézi několik akcí k připomenutí tohoto dne:
Ve středu 7. února 2018 odpoledne zavítá olomoucký světící biskup Mons. Antonín Basler do Fakultní nemocnice Olomouc a navštíví zde nemocné. Téhož dne v 18 hodin se setká s lékaři a zdravotníky při slavení mše svaté v olomouckém dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská 14). Součástí večera bude i diskuze nad vybranými tématy z etiky a komunikace ve zdravotnictví.

Dne 8. února v 16.00 hod. bude v Uherskohradišťské nemocnici sloužit mši sv. P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM, tamní nemocniční kaplan. Pro zájemce se pak téhož dne od 19.30 hod. uskuteční krátká pouť s modlitbou křížové cesty. Začátek putování je u Slovackého divadla a konec u kaple sv. Rocha. Po skončení pobožnosti jsou účastníci zváni k přátelskému posezení do sklípku U lisu.

V pátek 9. února odpoledne navštíví Vojenskou nemocnici v Olomouci olomoucký pomocný biskupa Mons. Josef Nuzík. Pozdraví se s managementem zdravotnického zařízení a poté se vydá na návštěvy pacientů na vybraných odděleních. V 16.45 bude sloužit mši sv. v přilehlém kostele sv. Štěpána za všechny nemocné a zaměstnance této nemocnice.

Ve Vsetínské nemocnici se uskuteční mše sv. v neděli 11. února v 16.00 hod. Bude obětována za pacienty a personál v nemocnici. K účasti na ní jsou zváni rovněž příbuzní nemocných. Večer v 19 hod. pak proběhne v pastoračním centru setkání lékařů, zdravotníků, akolytů, kteří přinášejí sv. přijímání nemocným, nemocničních kaplanů s panem děkanem Fr. Králem a P. Františkem Pěnčíkem. V rámci duchovní přípravy na 26. Světový den nemocných se od 2. února každý den po mši sv. ve farním kostele modlí novéna za nemocné k Panně Marii Lurdské

Možnost prožít společně mši svatou budou mít pracovníci ve zdravotnictví a pacienti také v dalších nemocnicích:
13. února, 15.30 hod.: Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně
15. února, 14.30 hod.: Nemocnice Přerov
15. února, 15.00 hod.: Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod

 

 

Aktuality 2017

 

Mše sv. za zemřelé v Nemocnici Přerov (9. 11. 2017)

Setkání pracovníků ve zdravotnictví v Olomouci

 

Setkání nemocničních kaplanů

Ve dnech 1. až 4. října 2017 proběhl na Velehradě již třináctý ročník podzimního republikového setkání nemocničních kaplanů. Zúčastnilo se také několik dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví. Exerciční dům Stojanov přivítal celkem 73 účastníků.
První den setkání patřil duchovní obnově, kterou vedl P. Vítězslav Řehulka, farář v Ostravě- Zábřehu a kaplan Mobilního hospice Ondrášek. Ve svých promluvách hovořil o službě nemocničního kaplana, kdy každá laskavost nemocnému je službou přímo Kristu. Odborný program setkání byl věnován tématu „Motivace nemocničního kaplana ke službě a nabídka metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“. Michal Umlauf moderoval práci ve skupinkách, které se zamýšlely nad otázkami: Co mi dává sílu ke službě nemocným? Co mě motivuje při práci s nemocnými? K čemu směřuje moje služba? Jak rozumím evangelizaci? V čem vnímám svou službu pomoci ke spáse?
Na přednášku Marie Opatrné nazvanou „Vztah lékař – pacient na začátku 21. století a vliv kaplana na tento vztah“ navázala opět práce ve skupinkách, ve které se účastníci zabývali otázkami: Jakou formou/jakým způsobem spolupracuje nemocniční kaplan se zdravotníky? Jak hodnotí zkušenost z této spolupráce? Vidí možnosti jak spolupráci zlepšit, zefektivnit?
Součástí setkání byla také valná hromada Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice, která se zvolila nový výbor a  revizní komisi. Dalších pět let ve výboru budou pracovat Michal Hrnčiarik (předseda), P. Leo Zerhau (místopředseda), P. Václav Tomiczek (pokladník), Marta Hošťálková (sekretářka) a P. Damián Němec. Dalšího člena, Ondřeje Doskočila, pak jmenoval Mons. Jan Baxant, delegát KANK v ČR.
Marta Hošťálková

 

XIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 1. – 4. října 2017 ve Stojanově na Velehradě XIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách.
Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma: „Motivace nemocničního kaplana ke službě a nabídka metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“
Konferenční poplatek pro nemocniční kaplany, odborníky aj. je ve výši 400 Kč, pro dobrovolníky v pastorační péči pak 200 Kč.
Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 15. 9. 2017 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz

Program
Harmonogram
Závazná přihláška

 

 

7. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví byla v sobotu 3. června 2017

 

 

Aktuality 2016

 

Pouť za předčasně narozené děti na Svatý Kopeček

Perinatologické centrum a Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc pořádá Pouť za předčasně narozené děti v neděli 23. října 2016.
Sraz poutníků v 14:30 v Samotiškách u kruhového objezdu. Odtud se alejí uskuteční výstup k bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Zde v 15:00 bude sloužena mše sv.
Po jejím skončení bude následovat malé pohoštění na faře ve Francouzském sále.

Pozvánka

 

Pouť zdravotníků k Svaté bráně v katedrále v Olomouci

V roce milosrdenství při příležitosti svátku sv. Lukáše, patrona lékařů, jsou zváni pracovníci ve zdravotnictví na malou pouť ke Svaté bráně do katedrály sv. Václava ve čtvrtek 20. října 2016.
V 17:00 začne tichá adorace, v 17:30 naváže adorace společná. Mši sv. za lékaře a zdravotníky bude slavit v 18:00 gen. vikář Mons. Josef Nuzík.
Svatou bránou je možné projít jednotlivě (soukromě) při příchodu na adoraci nebo mši sv.

Pozvánka

 

 

Nemocní budou putovat k Svaté bráně na Velehradě

Pouť k bráně milosrdenství na Velehradě pro nemocné a seniory se koná ve středu 5. října 2016. Mši svatou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner. Na účastníky čekají přednášky, adorace, duchovní rozhovory a korunka k Božímu milosrdenství.
Setkání začne v 10:00 u kostela Zjevení Páně, spíše známého po názvem kaple „Cyrilka“, na Velehradě rozjímáním „cesty milosrdenství“, které zakončí průchod Svatou branou. Pro ty, kteří mají potíže s chůzí, je připraven tento duchovní program v bazilice.
V 11:00 bude slavena mše svatá arcibiskupem Janem Graubnerem. Po bohoslužbě následuje oběd buď z vlastních zásob nebo je možné předem si jej objednat v jídelně Stojanova (telefon: +420/572 571 420 nebo +420/733 741 896).
Od 13:00 bude v sále v přízemí Stojanova přednášet MUDr. Jitka Krausová na téma „Skutky milosrdenství“ a P. Mgr. Pavel Hödl, SL.L. o svátosti pomazání nemocných. Souběžně bude možné přistoupit ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru s misionářem milosrdenství Mons. Bohumírem Vitáskem (13:00 až 14:45 v kapli Panny Marie Matky jednoty křesťanů) nebo se zúčastnit tiché adorace (v kapli na Stojanově). Rovněž bude možné individuálně prohlédnout si lapidárium a muzejní expozice.
Na 15. hodinu je pak v bazilice plánován závěr se zpívanou korunkou k Božímu milosrdenství a požehnáním.

Program pouti

 

XII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 2. – 5. října 2016 ve Stojanově na Velehradě XII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách.
Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma „Poslední věci člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie.“
Konferenční poplatek pro nemocniční kaplany, odborníky aj. je ve výši 400,- Kč, pro dobrovolníky v pastorační péči pak 200,- Kč.
Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 15. září 2016 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz

Přílohy:
Program, Velehrad 2016
Harmonogram
Informace pro účastníky
Závazná-písemná-přihláška

 

Poselství papeže Františka k 24. Světovému dni nemocných

 

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči začne v únoru 2016 v Olomouci a ve Zlíně

Jak prožít Jubilejní rok Božího milosrdenství? – Staňte se dobrovolníkem v pastorační péči o nemocné v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných, o staré osoby v domovech pro seniory nebo o umírající v hospici.
K osvojení znalostí a dovedností ke službě nemocným připravili nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hodin.
Uskuteční se v Olomouci a ve Zlíně každou druhou sobotu v únoru a březnu 2016.
Bližší informace ke kurzu a dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví podají nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké. U nich je také možné do 31. 1. 2016 se osobně nebo telefonicky do kurzu přihlásit.

Informace pro zájemce o kurz

Pozvání k dobrovolnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování