Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Aktuality

 

Poselství nemocným k adventní době a Vánocům 2014

Tradiční poselství, které vždy v době adventní a vánoční zasílají olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světící biskup Josef Hrdlička nemocným ve své diecézi, se tentokrát věnuje eucharistii. Jeho součástí je také dopis biskupského delegáta pro pastoraci nemocných P. Bohumíra Vitáska.
Příloha: Poselství nemocným

 

Zapalme svíčku 2014

Na druhou neděli v prosinci připadá Světový den památky zesnulých dětí. V letošním roce v neděli 14. prosince 2014 na mnoha místech v naší zemi proběhnou vzpomínky na děti, které
Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého zve rodiče, kterým zemřelo dítě, na mši sv. v 15 hod. do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce a následný doprovodný program.
Informace
k probíhajícím akcím u příležitosti tohoto dne na celé řadě míst v ČR
o vzniku, historii a významu Světového dne památky zesnulých dětí

 

Pouť za předčasně narozené děti (Svatý Kopeček, 23. 11. 2014)

Perinatologické centrum a Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc pořádá Pouť za předčasně narozené děti v neděli 23. listopadu 2014.
Sraz poutníků v 14.30 hod. v Samotiškách u kruhového objezdu. Odtud se alejí uskuteční výstup k bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Zde v 15 hod. bude sloužena mše sv. Po jejím skončení bude následovat malé pohoštění na faře ve Francouzském sále.

 

Proběhl první ročník Konference Hospitality Vizovice 2014

V úterý 14. října 2014 se ve Vizovicích uskutečnil první ročník Konference Hospitality, který ve spolupráci zorganizovaly Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích a Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice. Jeho uspořádání se nenechalo ujít přes 80 zdravotních sester, pracujících ve zdravotních službách na severní a střední Moravě.
Konference byla koncipovaná jako úvodní do série setkání během následujících až 10 let. Každý rok by měla proběhnout konference ve Vizovicích a Brně. Letošní úvodní ročník měl téma Tělem k duši: Péče o člověka ve zdravotnických službách.
Konference měla charakter vzdělávacího programu akreditovaného u České asociace sester. Účast na konferenci zdravotníkům přinesla 4 kreditní body.
Odborné přednášky si připravily 4 výrazné osobnosti pracující ve zdravotnictví, které se do něj snaží vnášet křesťanskou spiritualitu přijetí nemocného či potřebného člověka – hospitalitu. Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc., zakladatelka Ústavu lékařské etiky Masarykovy univerzity v Brně, autorka mnoha publikací zabývajících se problematikou zdravotnické etiky a mimo jiné členka etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR, přednášela o celostním pojetí člověka a základních principech zdravotnické etiky. Dalším přednášejícím byla S. Mgr. Bc. Miroslava Tobia Matějková, všeobecná zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici v Olomouci a nemocniční kaplan, která se věnovala duchovním potřebám nemocných v ošetřovatelském procesu. Následoval Br. Martin Richard Macek, OH, DiS., provinční delegát řádu milosrdných bratří v České republice a na Slovensku, s přednáškou o hodnotách přístupu k člověku. Odborný blok zakončil P. Mgr. Ing. Jan Zachoval, CSc., katolický kněz a nemocniční kaplan pro brněnské nemocnice a hospic v Rajhradu, s přednáškou Může duchovní služba přinést opravdu něco důležitého?
Odborné části konference předcházelo představení řádu milosrdných bratří a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice. Součástí byla i mše svatá, kterou celebroval generální vikář arcidiecéze olomoucké Mons. Josef Nuzík.
Zdravotníci, kteří se nemohli účastnit konference ve Vizovicích, jsou srdečně zváni do Brna, kde ve středu 12. listopadu 2014 v Nemocnici Milosrdných bratří bude vzdělávací program zopakován.
Bc. Vít Pospíchal, asistent provinčního delegáta

 

X. celostátní setkání nemocničních kaplanů proběhlo na Velehradě

Ve dnech 29. 9. – 3. 10. 2014 proběhlo již X. celorepublikové formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů na Velehradě.
Zpráva
Seznam nemocničních kaplanů – úspěšných absolventů pohovoru k ověření kvalifikačních předpokladů

 

Kurz celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan na CMTF UP v Olomouci byl zahájen

V sobotu 13. září 2014 byla v kapli sv. Anny u Dómu slavena mše sv. u příležitosti zahájení kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan, které se účastnili přijatí uchazeči a někteří vyučující.
Tento nový studijní program na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci je realizován ve spolupráci s lékařskou fakultou, Fakultní nemocnicí Olomouc a Hospicem na Svatém Kopečku. Jeho garantem a manažerem je proděkan a vedoucí katedry církevního práva P. Doc. Damián Němec, dr. Kurz si klade za cíl umožnit 31 studentům získat odbornou způsobilost pro pastoraci nemocných v pobytových zařízeních zdravotnických a sociálních služeb.
Výuka, rozložená do zimního a letního semestru, zahrnuje dvacet šest povinných předmětů z oborů medicíny a teologie a dva bloky odborné praxe po padesáti hodinách. Na závěr studia se kurzisté podrobí ústní a písemné zkoušce z medicínské a teologické části.
Program celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Uskutečnění na CMTF představuje pak pilotní ověření jeho obsahu, hodinové dotace u jednotlivých předmětů a přístupů k pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách.

 

V Olomouci proběhl kurz „Základy poradenství pro pozůstalé“ a kvalifikační zkoušky „Poradce pro pozůstalé“

Ve dnech 23. 6. – 26. 6. 2014 pořádala Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Arcidiecézní charitou Olomouc vzdělávací kurz „Základy poradenství pro pozůstalé“ v rozsahu 32 hodin výuky. Lektorkou kurzu byla PhDr. Mgr. Naděžda Špatenkové, Ph.D., průkopnice péče o pozůstalé v České republice. Pod jejím odborným vedením se 15 účastníků, z nichž bylo 10 nemocničních kaplanů a 1 dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví, seznamovalo s možnostmi pomoci a podpory pozůstalým.
V průběhu výuky měli kurzisté možnost se setkat a diskutovat s paní Hanou Bíbovou, jejíž firma se věnuje poskytování pohřebních služeb od r. 1991.
Ve dnech 12. 8. a 28. 8. 2014 pak proběhly kvalifikační zkoušky „Poradce pro pozůstalé“ před tříčlennou komisí ve složení PhDr. Mgr. Naděžda Špatenkové, Ph.D., Hana Bíbová a Mgr. Drahomír Ševčík, v souladu s ustanoveními zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.Osvědčení o získání profesní kvalifikace získalo osm nemocničních kaplanek:
Mgr. Jana Březinová, FN Olomouc
Bc. Marta Koňaříková, Vsetínská nemocnice
Mgr. Bc. Miroslava Matějková, FN Olomouc
Mgr. Jana Nováková, Ph.D., FN Olomouc
MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D., VFN Praha
Mgr. et Mgr. Radmila Platková, Domov pro seniory Radkova Lhota a Centrum pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem
Mgr. Jaroslava Tomčániová, Svitavská nemocnice
Mgr. Lenka Topolanová, Šumperská nemocnice
Kromě nemocničních kaplanek doklad o úspěšně vykonané zkoušce ještě obdržely:
Bc. Jitka Dobrovítovská, Arcidiecézní charita Olomouc
Bc. Marcela Řezníčková, Arcibiskupství olomoucké
Mgr. Jana Šaratová, DiS., Děkanát Přerov
Všechny poradkyně pro pozůstalé jsou kompetentní samostatně a systematicky doprovázet klienty v průběhu umírání a smrti jim blízké osoby, smutečních a pohřebních rituálů, zármutku a truchlení, a to prostřednictvím poradenského vztahu.

 

Pokyny Rady pro zdravotnictví ČBK,

koordinující složky pro vyslání (příp. skončení a změny vyslání) nemocničních kaplanů římskokatolické a řeckokatolické církve, k realizaci pohovoru (zkoušky) nemocničních kaplanů nebo pastoračních asistentů v přechodném období

V souladu s ustanoveními Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR z 12. 12. 2011, Část IV. Přechodná ustanovení, odst. 4 úsek A a odst. 4 úsek B, odst. 5 a 6, o pohovoru (zkoušce) katolických nemocničních kaplanů a pastoračních asistentů,[1] byla vypracována a dne 30. 6. 2014 Mons. Janem Baxantem, předsedou Rady pro zdravotnictví ČBK, schválena Metodika Rady pro zdravotnictví ČBK k realizaci zkoušky nemocničních kaplanů a pastoračních asistentů v přechodném období a další s ní související dokumenty:
Pokyny pro nemocničního kaplana pastoračního asistenta k vyplnění přihlášky ke zkoušce a k vlastní zkoušce
Přihláška nemocničního kaplana pastoračního asistenta ke zkoušce (pdf) nebo Přihláška nemocničního kaplana pastoračního asistenta ke zkoušce (xls)
Příloha D, Seznam kontaktů na křesťanské církve, které se zavázaly zachovávat Dodatek č. 1, v místě zařízení zdravotnické sociální služby, v němž nemocniční kaplan pastorační asistent působí
Soubor testových otázek (100) z okruhů – medicína, etika ve zdravotnictví, religionistika, pastorace a spiritualita nemocných
Absolvování zkoušky je doporučeno všem katolickým nemocničním kaplanům / pastoračním asistentům, kteří již působí nebo začnou pracovat ve zdravotnických nebo sociálních službách, a to se zřetelem na výše uvedená ustanovení Dodatku č. 1.
Výjimka: Nemocniční kaplani, kteří v akad. roce 2014/15 zahájí CŽV studium vzdělávacího programu „Nemocniční kaplan“ na CMTF UP v Olomouci, budou na konci studia absolvovat zkoušku, která bude ověřovat jejich splnění jednak kvalifikačních předpokladů pro NK obsažených v Dodatku č. 1, Části IV. Přechodná ustanovení, odst. 4 – 6, jednak kvalifikačních požadavků v Části II. Kvalifikační požadavky nemocničního kaplana (po uplynutí přechodného období).
Informace o přihlášení ke zkoušce a o vlastní realizaci zkoušky naleznou nemocniční kaplani / pastorační asistenti v přiloženém souboru: Pokyny pro nemocničního kaplana / pastoračního asistenta k vyplnění přihlášky ke zkoušce a k vlastní zkoušce.
Vyplněnou přihlášku ke zkoušce i s přílohami zašlou nemocniční kaplani / pastorační asistenti nejpozději do 15. 9. 2014 na adresu sekretářky zkušební komise:
Arcibiskupství olomoucké
Dr. Marta Hošťálková
Wurmova 9, poštovní schr. 193
771 01 Olomouc
Zkouška proběhne v úterý 30. 9. 2014 od 14 hod. ve Stojanově na Velehradě před komisí, schválenou Mons. Janem Baxantem, předsedou Rady pro zdravotnictví ČBK, ve složení:
1. P. Mgr. Jiří Barhoň (Plzeň)
2. P. Dr. Vojtěch Eliáš (Praha)
3. P. ThLic. Mgr. Mgr. Jaroslaw Furtan (Hradec Králové)
4. MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik (Hradec Králové)
5. P. ThLic. Václav Tomiczek (Ostrava)
6. P. Mgr. Bohumír Vitásek (Olomouc)
7. P. ThLic. Leo Zerhau. Th.D. (Brno)
8. ThDr. Miriam Prášilová, Ph.D., pozorovatel za Ekumenickou radu církví
Harmonogram zkoušky:
13.30 – 13.45 prezence ke zkoušce přihlášených nemocničních kaplanů / pastoračních asistentů
13.45 – 14.15 písemná část zkoušky
14.15 – 17.30 ústní část zkoušky
Úspěšný absolvent zkoušky bude doporučen biskupovi, vysílající autoritě katolické církve, k vyslání jako nemocniční kaplan do zařízení zdravotnické nebo sociální služby.
V Praze dne 9. 7. 2014

 

Zpráva ze IV. pouti lékařů, zdravotníků a nem. kaplanů na Svatém Hostýně

V sobotu 14. června 2014 se na Svatém Hostýně uskutečnila čtvrtá pouť lékařů, zdravotních sester, nemocničních kaplanů a dalších pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách. Mši svatou sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po skončení bohoslužby následovala modlitba Cesty světla, vedená P. Bohumírem Vitáskem, biskupským delegátem pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké. Čtvrtá pouť lékařů, zdravotníků, nemocničních kaplanů a pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách se na Svatém Hostýně uskutečnila v sobotu 14. června 2014. Zahájila ji v 10:15 hod. mše svatá, které předsedal arcibiskup Jan Graubner. Ve své promluvě několikrát vyzval poutníky, aby ve své službě potřebným jednali po příkladu Panny Marie, jak na něj poukázal ve své encyklice „Evangelii gaudium“ papež František.
„Maria je naší pohotovou Paní, která „ve spěchu“ (srov. Lk 1,39) opouští svoji vesnici a vydává se pomáhat druhým.“ (čl. 288) – Proto spěchejme pomáhat nemocným na těle i na duši.
„Maria je tou, která umí přetvořit jeskyni pro zvířectvo na Ježíšův příbytek několika nuznými plenkami a mořem něhy.“ (čl. 286) – Láskou je možné bolest a utrpení proměnit v oběť, která má hodnotu.
V závěru homilie arcibiskup Jan vyzval přítomné, aby po vzoru Panny Marie říkali Bohu „ANO“ v každé situaci a za všech podmínek. A tak jako Bůh skrze souhlas Panny Marie vstoupil do dějin jako Zachránce, i prostřednictvím nás, když se mu dáme k dispozici, bude jednat a naplní naše pracoviště, vztahy a službu nemocným svou milostí a požehnáním.
V 11:30 hod. program pokračoval modlitbou Cesty světla, ojedinělé meditační pobožnosti, při níž se obdobně jako při křížové cestě ve 14 zastaveních rozjímají události od Ježíšova zmrtvýchvstání po seslání Ducha Svatého. Lékaři, zdravotníci, nemocniční kaplani a sociální pracovníci si odnášeli v srdcích světlo, radost a pokoj ze setkání se Zmrtvýchvstalým do svých zaměstnání a domovů.
V Jurkovičově sále si poutníci mohli prohlédnout výstavu fotografií „Být nablízku“, věnovanou službě nemocničních kaplanů, a u pracovníka Brněnské tiskové misie si zakoupit letáčky s texty, obsahujícími povzbuzení v těžkých obdobích života, v nemoci, při stresových situacích.
Poděkování za zorganizování setkání patří především MUDr. Libuši Benešové, MUDr. Mořici Jurečkovi a PhDr. Martě Hošťálkové. Pátá pouť lékařů, zdravotníků, nemocničních kaplanů a dalších pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách je naplánována na 13. června 2015.

 

Zpráva z III. jarního setkání nemocničních kaplanů v Rajhradě

Dne 12. května 2014 se zúčastnilo 51 nemocničních kaplanů z celé republiky již třetího jarního vzdělávacího semináře v rajhradském hospici sv. Josefa. Edukační centrum do posledního zaplnili pastorační pracovníci v zdravotnických a sociálních službách nejen z katolické církve, tentokrát pozvání přijalo i několik kolegů z jiných křesťanských církví. Na úvod přítomné pozdravil ředitel Oblastní charity Rajhrad ing. Jaromír Bílý a všem poděkoval za jejich službu ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Poté promluvil primář Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., který ve svém krátkém projevu vyzdvihl péči o nemocné v rámci multidisciplinárního týmu. Předseda KANK v ČR MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik informoval přítomné o dalších připravovaných akcích KANK v ČR.
Nato se ujal slova první přednášející P. doc. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph. D. a poutavě seznámil posluchače s nefarmakologickými přístupy k lidem s demencí. V průběhu příspěvku uváděl mnoho příkladů ze své bohaté praxe psychologa a zároveň kněze. Po obědě následovala druhá odborná přednáška PhDr. Pavla Moravce na téma náboženské prožívání a úzkost, náboženské prožívání u schizofrenie a u poruch osobnosti. Všichni přítomní byli vděčni za obohacující informace i zodpovězené dotazy, které jistě uplatní ve své kaplanské praxi.
V další půlhodině hovořil předseda KANK v ČR MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik a PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D. o připravovaném postgraduálním vzdělávání nemocničních kaplanů na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci ve školním roce 2014/2015 a o formačně vzdělávacím setkání nemocničních kaplanů na podzim 2014 na Velehradě.
Setkání vyvrcholilo děkovnou mší svatou v hospicové kapli, které předsedal P. ThLic. Václav Tomiczek, hlavní nemocniční kaplan v Ostravě a kterou zpěvem doprovodili členové chrámového sboru z Újezdu u Brna. Několik nemocničních kaplanů se pak ještě vydalo pod vedením Mgr. Evy Šímové, vedoucí oddělení PR, na exkurzi po hospicu sv. Josefa.
Za úspěšnou organizaci, zdárný průběh a moderování semináře patří velký dík Mgr. Zitě Havlenové, nemocniční kaplance v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Poděkování rovněž náleží pracovníkům Brněnské tiskové misie za nabídku letáčků, záložek a pohlednic, které nemocniční kaplani využijí ve své pastorační práci s nemocnými i jejich příbuznými.

 

Odborný workshop „Nemocniční kaplanství – současnost a perspektivy“ v Olomouci

Fakultní nemocnice Olomouc a Arcibiskupství olomoucké pořádají odborný workshop s názvem „Nemocniční kaplanství – současnost a perspektivy“.
Workshop proběhne ve středu 21. května 2014 v Arcibiskupském paláci v Olomouci a je určen pro zástupce managementů nemocnic (především na Moravě), pro lékaře, zdravotníky a nemocniční kaplany.
V dopoledním bloku od 9.30 hod. zazní příspěvky odborníků. V odpoledním bloku od 13.00 hod. bude prezentován příklad dobré praxe v poskytování klinické pastorační péče, se svými referáty vystoupí zástupci asociací nemocničních kaplanů. Setkání uzavře panelová diskuze. Předpokládané ukončení akce je v 15.30 hod.

 

Tisková zpráva: Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice získala statut právnické osoby a spustila webové stránky.

Ministerstvo kultury ČR zapsalo dne 31. 1. 2014 Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v České republice (KANK v ČR) do Rejstříku evidovaných právnických osob. Asociace zároveň spustila své webové stránky s adresou www.kaplan-nemocnice.cz.
Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice byla založena Českou biskupskou konferencí ke dni 2. 10. 2012. „Nemocniční kaplan“ je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí. Nabízí svou službu průvodce v úzkosti, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti. Kaplan nemocného přijímá v jeho současném stavu, a to jak fyzických obtíží a psychosociálních problémů, tak v jeho emočních těžkostech a hledání orientace v souvislosti s tím, co nemocný prožívá.
Asociace působí na území České republiky a spolupracuje s křesťanskými i občanskými sdruženími a společnostmi obdobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni.
Členy Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR je nejen 54 nemocničních kaplanů, kteří působí v 32 nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních na území České republiky, ale také 11 dobrovolníků v pastorační péči a 11 odborníků z oborů teologie, medicíny, psychologie aj. K 31. 3. 2014 má asociace celkem 76 členů.
Dne 25. 3. 2014 KANK v ČR spustila vlastní webové stránky s adresou www.kaplan-nemocnice.cz. Informace na webu jsou určeny nejen nemocničním kaplanům (podpora jejich vzdělávání), ale též nemocným i jejich příbuzným (kontakty na katolické nemocniční kaplany v jednotlivých nemocnicích ČR), lékařům a zdravotníkům (přehled vzdělávacích a jiných aktivit, doporučených KANK v ČR).
Kontakt pro komunikaci s médii:
Mgr. Zita Havlenová
Tel.: 547 232 223
Mobil: 733 676 404
E-mail: zita.havlenova@charita.cz

 

V Olomouci byla zahájena výstava o nemocničních kaplanech

Vernisáž putovní výstavy s názvem „Být nablízku“ se uskutečnila v neděli 20. října 2013 odpoledne v prostorách Fakultní nemocnici Olomouc. Mši svatou v nemocniční kapli sloužil generální vikář Mons. Josef Nuzík a po bohoslužbě program pokračoval vernisáží v přilehlé vstupní hale.
Olomouc: U příležitosti svátku sv. Lukáše, patrona lékařů, slavil Mons. Josef Nuzík v nemocniční kapli mši svatou, při které požehnal obraz Božího milosrdenství. Podnět k jeho umístění v blízkosti svatostánku vzešel od zdravotníků, kteří mezi sebou uskutečnili sbírku a ve spolupráci se sestrami z Kongregace Matky Božího milosrdenství ve Dvoře Králové nad Labem iniciovali jeho zhotovení podle originálu v bazilice Božího milosrdenství v Krakově-Łagiewnikách.
Již během týdne před slavností, když byl obraz vystaven, se pacienti, jejich příbuzní i zaměstnanci nemocnice modlili v kapli Korunku k Božímu milosrdenství. Obraz Božího milosrdenství tak začal ve fakultní nemocnici plnit funkci nádoby k čerpání milostí a znamení, které vybízí k důvěře k Bohu a k milosrdenství k bližním.
Vernisáží výstavy „Být nablízku“ účastníky provedl slovem Petr Hošťálek MBA a hudbou Marie Maňáková (varhany) a dipl. um. Jana Grossmanová (příčná flétna). Úvodní slova patřila zástupcům pořádajících institucí: Mgr. Světluše Fišarová, asistentka manažera nelékařských oborů z Fakultní nemocnice Olomouc, vyzdvihla klinickou pastorační péči, poskytovanou nemocničními kaplany, jako nedílnou součást komplexní péče o pacienty. Mons. Josef Nuzík, generální vikář Arcidiecéze olomoucké, ocenil práci nemocničních kaplanů jako službu církve o nemocné, které se daří integrovat do současného systému zdravotnických a sociálních služeb.
Přítomné oslovilo svědectví bývalé pacientky PhDr. Ludmily Nováčkové o pomoci a podpoře, které se jí dostalo od nemocničních kaplanů během její hospitalizace ve fakultní nemocnici.
Filip Fojtík, autor fotografií, poděkoval přítomným zástupcům Arcibiskupství olomouckého za oslovení vytvořit vystavovanou kolekci snímků z práce nemocničních kaplanů: Její tvorba pro něho znamenala příležitost zachytit prožívání velmi dynamických životních situací a doprovázení jimi nemocničními kaplany.
Na závěr vernisáže moderátor jménem pořadatelů poděkoval dárcům a všem, kteří se podíleli na uskutečnění výstavy.
Ve Fakultní nemocnici Olomouc potrvá výstava do 8. listopadu 2013. Do konce roku bude možné ji zhlédnout na několika místech v Olomouci: na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (8.11. – 22.11.), u příležitosti Dne diecéze v kryptě katedrály sv. Václava (22.11. – 25.11.), na Caritas – VOŠ sociální (25.11.-20.12.) a v období vánočních svátků v prostorách baziliky Navštívení Panny na Svatém Kopečku (20.12.- 9.1. 2014). Poté se výstava „Být nablízku“ přemístí do Prahy.

 

Pozvánka na vernisáž putovní výstavy fotografií Filipa Fojtíka

Vážené dámy, vážení pánové,
přijměte pozvání na vernisáž putovní výstavy fotografií Filipa Fojtíka „Být nablízku“, věnované službě nemocničních kaplanů, kterou pořádá Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s FNOL v neděli 20. října 2013 ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Zveme každého z Vás na 13:30 hod. do nemocniční kaple k společnému prožití mše sv., při které bude Mons. Josefem Nuzíkem, generálním vikářem, požehnán obraz Božího milosrdenství, dar zaměstnanců FNOL.
Program pak bude asi od 14:30 hod. pokračovat v přilehlé vstupní hale vernisáží výstavy.
Srdečně zvou:

za Arcibiskupství olomoucké - P. Bohumír Vitásek,
biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké,
za Fakultní nemocnici Olomouc - Mgr. Martin Šamaj,
MBA, náměstek nelékařských oborů

 

Třetí pouť lékařů, zdravotníků a sociálních pracovníků na Svatém Hostýně

V sobotu 22. června 2013 se na Svatém Hostýně uskutečnila třetí pouť lékařů, zdravotních sester a dalších pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách. Mši svatou sloužil předseda Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a biskup litoměřický Jan Baxant. Po skončení bohoslužby následovalo setkání Otce biskupa s poutníky a modlitba Cesty světla, vedená P. Václavem Tomiczkem, nemocničním kaplanem v Ostravě a členem Výboru Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice.
Třetí pouť lékařů, zdravotníků a pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách se na Svatém Hostýně uskutečnila v sobotu 22. června 2013. Zahájila ji v 10:15 mše svatá, které předsedal biskup Jan Baxant. Ve své promluvě se zabýval přečteným úryvkem z Matoušova evangelia (Mt 5,1-13), začátkem Horského kázání: „Výraz „blahoslavený“ můžeme přeložit jako „šťastný“. Ježíš ukazuje, jaká jednání a postoje vedou člověka k opravdovému štěstí. Kupodivu jsou to opak toho, co by lidé na první pohled očekávali a považovali za cestu k úspěchu. Podle Ježíše jsou šťastní ti, kdo jsou chudí, plačící, tiší, hladoví a žízniví, milosrdní, kdo mají čisté srdce, šíří pokoj anebo jsou pronásledovaní pro spravedlnost. Jak je to možné? Příčinou jejich štěstí je totiž Bůh, na kterého zcela spoléhají.“ Posluchače vyzval k důvěře v Boží pomoc a blízkost v mnohých obtížných a náročných situacích, které ve službě nemocným prožívají.
V 11:30 program pokračoval setkáním Otce biskupa a P. Václava Tomiczka s poutníky. Ve svém společném vystoupení prezentovali úkoly a činnost Rady pro zdravotnictví České biskupské konference, poslání a aktivity Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR.
Pouť vyvrcholila ve 14:00 modlitbou Cesty světla, ojedinělé meditační pobožnosti, při níž se obdobně jako při křížové cestě ve 14 zastaveních rozjímají události od Ježíšova zmrtvýchvstání po seslání Ducha Svatého. Lékaři, zdravotníci a sociální pracovníci si odnášeli v srdcích světlo, radost a pokoj ze setkání se Zmrtvýchvstalým do svých zaměstnání a domovů.
Poděkování za zorganizování setkání patří především MUDr. Libuši Benešové, MUDr. Mořici Jurečkovi a P. Václavu Tomiczkovi. Čtvrtá pouť lékařů, zdravotníků a dalších pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách je naplánována na 14. června 2014.
Několik fotografií

 

Celostátní setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

(Nemocniční kaplan s pacientkou)Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Arcibiskupství olomouckého, ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, za účasti zástupců Centra pastorační péče diecéze Graz a Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha (Centra integrované onkologické a paliativní péče, držitele akreditace Evropské onkologické společnosti ESMO) pořádá
9. formačně vzdělávací setkání pastoračních pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách na Velehradě ve dnech 29. 9. - 3. 10. 2013.
Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a třídenní odborný program na téma Orientace nemocničního kaplana v medicínských oborech a v lékařské a zdravotnické etice, který obsahuje přednášky, workshop, zprávy o poskytování pastorační péče v zahraničí, diskuze aj.
Setkání je primárně určeno nemocničním kaplanům a zájemcům o tuto službu, zváni jsou rovněž dobrovolníci v pastorační péči.
Účastnický poplatek je ve výši 400,- Kč.
Přihlásit se je možné do 31. 8. 2013 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz

Přílohy:
Program celostátního setkání nemocničních kaplanů
Harmonogram
Informace pro účastníky
Závazná přihláška

 

 

Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví bude v sobotu 22. června 2013

"Dignity" terapie - praktický přístup k zachování důstojnosti a smyslu v závěru života

Konference a odborné semináře pro nemocniční kaplany, lékaře a zdravotníky v roce 2013
Smysl života hledá věřící i ateista

Celorepublikové setkání nemocničních kaplanů bude v pondělí 22. dubna 2013
Velikonoční přání 2013

Zemřel trvalý jáhen Mgr. Karel Berka
Arcibiskup Graubner oslaví s lékaři a zdravotníky Světový den nemocných
Zájem o duchovní služby v nemocnicích roste - reportáž ČT
Přání do nového roku
Katolická asociace nemocničních kaplanů zahájila svou činnost

 

Šokující otravy metylalkoholem považuji za důsledek duchovní a morální krize naší společnosti. Důsledek toho, že se peníze staví nad morálku. Důsledek korupčního prostředí. Krize se týká nás všech. Jak z ní ven?
- mít ohled i na druhé, nejen na sebe
- svou svobodu odvážně užívat ke společnému dobru
- jednat podle svého svědomí, formovaného Božími přikázáními
P. Bohumír Vitásek, člen rady pro zdravotnictví při ČBK

 

Setkání lékařů a zdravotníků v Olomouci o svátku sv. Lukáše (18. října 2012)

(Lékař a pacient)Arcibiskupství olomoucké a Klášter dominikánů Olomouc pořádají pro pracovníky ve zdravotnictví ve čtvrtek 18. října 2012 v kostele a klášteře dominikánů v Olomouci setkání na téma: Stáří v biblicko-teologické reflexi.
Setkání se uskuteční u příležitosti svátku sv. Lukáše, patrona lékařů, a Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, s důrazem na podporu vitality a důstojnosti všech osob.

Program začne mší sv. v 18:00, kterou bude sloužit Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, v kostele dominikánů (Slovenská 14, Olomouc).
Od 19:00 následuje v prostorách dominikánského kláštera blok přednášek.
Srdečně zve
P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké, a P. Cyril Molnár, převor kláštera dominikánů v Olomouci
Pozvánka a plakát k vytištění

 

Celostátní setkání katolických nemocničních kaplanů na Velehradě
a první Valná hromada Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR

(Nemocniční kaplan s pacientkou)Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Arcibiskupství olomouckého, ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Maltézskou pomocí, za účasti zástupců Centra pastorační péče diecéze Regensburg a Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha (Centra integrované onkologické a paliativní péče, držitele akreditace Evropské onkologické společnosti ESMO) pořádá ve dnech 1. – 4. 10. v poutním domě Stojanov na Velehradě Celostátní setkání katolických nemocničních kaplanů s formačním a vzdělávacím zaměřením. V rámci setkání se uskuteční první Valná hromada Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice, na které proběhnou volby do výboru a revizní komise této asociace.
Valné hromady se zúčastní také zástupci Ekumenické rady církví a Asociace nemocničních kaplanů.
Tématem vzdělávacího semináře je Komunikace a pastorační rozhovor nemocničního kaplana s pacienty a pracovníky ve zdravotnictví.
Duchovní obnovu povede Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, předseda Rady pro zdravotnictví ČBK. Odborný program zahrnuje přednášky, semináře, workshop, zprávy o poskytování pastorační péče v zahraničí, diskuze aj.
Podrobné informace o programu najdete na www.ado.cz/kaplan.
Přílohy:
Program celostátního setkání katolických nemocničních kaplanů na Velehradě
Závazná přihláška

 

Papež dostal od ministra Hegera noty

 

Druhá pouť lékařů a zdravotníků na Svatém Hostýně

V sobotu 12. května 2012 se na Svatém Hostýně uskutečnila druhá pouť lékařů, zdravotních sester a dalších pracovníků ve zdravotnictví. Mši svatou sloužil světící biskup českobudějovický Pavel Posád a po skončení bohoslužby následovala společná modlitba Cesty světla.
Svatý Hostýn: Druhá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví se na Svatém Hostýně uskutečnila v sobotu 12. května. Zahájila ji v 10:15 mše svatá, které předsedal světící biskup českobudějovický Pavel Posád. Ten se v úvodu své promluvy zastavil nad přečteným úryvkem z Janova evangelia (Jan 15,18-21) o nenávisti světa a pronásledování Ježíšových učedníků a řekl: „Každý, kdo prožívá křesťanství opravdově, zažije ústrky, ponižování i pronásledování, kterými platí za svou příslušnost a přináležitost s Ježíšem Kristem. S tímto je třeba se smířit a nehledat nějakou únikovou cestu. Bez konfrontace se zlem není možný a ani neexistuje křesťanský život.“
V závěru homilie pak citoval z poselství papeže Benedikta XVI. ke XX. Světovému dnu nemocných, jehož mottem byla Ježíšova slova k uzdravenému malomocnému: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila“ (Lk 17,19). Biskup poznamenal, že tento výrok ukazuje i směrem k nadcházejícímu Roku víry, který začne 11. října 2012 a je vhodnou a cennou příležitostí, abychom znovu objevili sílu a krásu víry, hlouběji poznávali její obsah a svědčili o ní každodenním životem. Nakonec biskup Posád vyjádřil přání, aby důvěryplný pohled a modlitba k Panně Marii, Matce milosrdenství a Uzdravení nemocných, doprovázely a podporovaly víru a naději všech lékařů a zdravotníků v jejich práci.
V 11:30 program poutě pokračoval společnou modlitbou Cesty světla, ojedinělé meditační pobožnosti, při níž se obdobně jako při křížové cestě ve 14 zastaveních rozjímají události od Ježíšova zmrtvýchvstání po seslání Ducha Svatého. I přes nepřízeň počasí, která trvala po celou dobu konání pobožnosti, si poutníci – lékaři a zdravotníci – odnášeli v srdcích světlo a povzbuzení o vždy přítomné Boží pomoci a blízkosti v náročné službě nemocným.
Poděkování za zorganizování setkání patří MUDr. Libuši Benešové a P. Bohumíru Vitáskovi, biskupskému delegátovi pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké. Třetí pouť lékařů a zdravotníků je naplánována na 22. června 2013.

Druhá pouť lékařů a zdravotníků na Svatém Hostýně 12. května 2012 (další foto)

Pozvánka na akci

 

Celorepublikové setkání katolických nemocničních kaplanů v Rajhradu

Pastorační středisko brněnské diecéze ve spolupráci s Oblastní charitou Rajhrad a Domem léčby bolesti s hospicem sv. Josefa upořádalo v pondělí 12. března 2012 celorepublikové setkání katolických nemocničních kaplanů v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna.
Setkání zahájil litoměřický biskup Jan Baxant, předseda Rady pro zdravotnictví České biskupské konference. Poté P. Bohumír Vitásek pronesl odbornou přednášku na téma poskytování klinické pastorační péče, nad kterou následovala diskuze. Na závěr setkání pak byla slavena mše sv. v kapli hospicu.
Přednáška P. Bohumíra Vitáska na setkání katolických nemocničních kaplanů v Rajhradě
Pozvánka na akci

 

Světový den nemocných 2012 v Arcidiecézi olomoucké

U příležitosti Světového dne nemocných (11. února) zavítal olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve čtvrtek 9. února 2012 odpoledne do Fakultní nemocnice Olomouc: Navštívil nemocné na oddělení geriatrie a 1. interní klinice, pozdravil se se zaměstnanci těchto pracovišť a s doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., zastupujícím ředitelem FNOL.
Videoklip z návštěvy Otce arcibiskupa Jana Graubnera ve FNOL.
Tentýž den pak v 18:00 sloužil mši sv. za nemocné a pracovníky ve zdravotnictví v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a poté se setkal s přítomnými lékaři a zdravotníky.
Setkání olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera s pracovníky ve zdravotnictví
V samotný Světový den nemocných 11. února v 15:30 slavil P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc a biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké, mši sv. pro lékaře, zdravotníky i nemocné v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Večer se potom účastnil tradiční poutě nemocných k Panně Marii ve Strážnici.
Pozvánka na akci

 

Mikulášská nadílka ve Fakultní nemocnici Olomouc

Klinická pastorační péče ve Fakultní nemocnici Olomouc ve spolupráci s Oddělením geriatrie FNOL připravila a uskutečnila v neděli 4. prosince 2011 v odpoledních hodinách mikulášskou nadílku na geriatrických odděleních. Mikuláš se svým doprovodem potěšil laskavými slovy a obdaroval drobnými sladkostmi všechny nemocné a pracovníky těchto oddělení.
Ilustrační snímky

 

Do nemocniční kaple i na invalidním vozíku

Nemocniční kaple ve Fakultní nemocnici Olomouc je umístěna v hlavní (modré) budově, která je koridory propojena s jinými odděleními, takže je možné se do ní dostat „suchou nohou“ a také tehdy, když už nohy tolik neslouží.
Ilustrační snímky

 

První pouť lékařů a zdravotníků na Svatém Hostýně 14. května 2011 (foto)